Danh sách tiểu hành tinh/325301–325400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325301 2008 HY36 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325302 2008 HS42 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325303 2008 HV45 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
325304 2008 HV46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325305 2008 HU51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325306 2008 HR52 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325307 2008 HK61 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325308 2008 HC62 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
325309 2008 HO62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325310 2008 HR65 29/04/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
325311 2008 HK66 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
325312 2008 HB67 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325313 2008 HU68 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325314 2008 HW68 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325315 2008 HY68 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
325316 2008 HY69 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325317 2008 HL70 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
325318 2008 JH2 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325319 2008 JQ2 02/05/2008 Dauban F. Kugel 850 m MPC · JPL
325320 2008 JX4 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
325321 2008 JW5 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325322 2008 JS8 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
325323 2008 JR12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
325324 2008 JY12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325325 2008 JA14 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
325326 2008 JK15 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325327 2008 JV16 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325328 2008 JX17 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325329 2008 JR19 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
325330 2008 JK24 07/05/2008 Uccle T. Pauwels 3,7 km MPC · JPL
325331 2008 JM27 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325332 2008 JK32 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325333 2008 JN33 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325334 2008 JY35 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
325335 2008 JR36 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325336 2008 JG37 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325337 2008 JH37 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325338 2008 JG38 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
325339 2008 JD40 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325340 2008 KX 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325341 2008 KQ1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325342 2008 KD8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325343 2008 KU9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325344 2008 KB10 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325345 2008 KG10 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325346 2008 KB11 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
325347 2008 KM13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325348 2008 KK17 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325349 2008 KK20 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
325350 2008 KN23 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325351 2008 KF29 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
325352 2008 KB33 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325353 2008 KJ38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325354 2008 KT41 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325355 2008 LX6 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
325356 2008 LU11 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325357 2008 LS12 09/06/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,9 km MPC · JPL
325358 2008 LG13 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325359 2008 MP 24/06/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
325360 2008 MK2 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
325361 2008 NB5 03/07/2008 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
325362 2008 OZ21 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
325363 2008 PM 01/08/2008 Dauban F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
325364 2008 PC3 03/08/2008 Dauban F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
325365 2008 PN17 30/07/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
325366 Asturias 2008 QN16 24/08/2008 La Cañada J. Lacruz 4,4 km MPC · JPL
325367 2008 QA22 26/08/2008 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
325368 Ihorhuk 2008 QK24 25/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,2 km MPC · JPL
325369 Shishilov 2008 QJ29 29/08/2008 Zelenchukskaya Zelenchukskaya Stn. 3,6 km MPC · JPL
325370 2008 QE39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325371 2008 QM45 30/08/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
325372 2008 RS22 05/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,0 km MPC · JPL
325373 2008 RW40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
325374 2008 RR85 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
325375 2008 RR125 07/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
325376 2008 SH3 22/09/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
325377 2008 SO39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325378 2008 SV98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
325379 2008 SG125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
325380 2008 SQ152 28/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,4 km MPC · JPL
325381 2008 SH181 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
325382 2008 SJ230 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
325383 2008 SC251 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325384 2008 SC268 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
325385 2008 SG276 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
325386 2008 SE301 23/09/2008 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
325387 2008 TZ37 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
325388 2008 TM115 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
325389 2008 TQ135 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
325390 2008 UA69 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
325391 2008 UM361 27/10/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
325392 2008 VZ26 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325393 2008 WW65 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
325394 2008 YV158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
325395 2009 CQ5 14/02/2009 Catalina CSS ATE 1,1 km MPC · JPL
325396 2009 DO129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
325397 2009 DQ136 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
325398 2009 EF27 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
325399 2009 EN28 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
325400 2009 EU30 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL