Danh sách tiểu hành tinh/323901–324000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
323901 2005 TZ11 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323902 2005 TZ24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
323903 2005 TW27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
323904 2005 TY27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
323905 2005 TQ28 25/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
323906 2005 TL35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323907 2005 TY38 01/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
323908 2005 TT60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
323909 2005 TZ69 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
323910 2005 TM74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
323911 2005 TH75 02/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
323912 2005 TD78 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
323913 2005 TL79 08/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
323914 2005 TQ80 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
323915 2005 TG81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323916 2005 TV81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323917 2005 TP83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323918 2005 TN84 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323919 2005 TG88 05/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
323920 2005 TW95 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
323921 2005 TQ96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
323922 2005 TL97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
323923 2005 TT101 07/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
323924 2005 TD104 08/10/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
323925 2005 TW105 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
323926 2005 TZ115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323927 2005 TW116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323928 2005 TW127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
323929 2005 TX129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
323930 2005 TS134 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
323931 2005 TC137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323932 2005 TO142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
323933 2005 TU161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
323934 2005 TT163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
323935 2005 TM164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
323936 2005 TX178 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323937 2005 TL188 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323938 2005 TE194 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323939 2005 TG195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323940 2005 UR3 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
323941 2005 UP13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323942 2005 US15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
323943 2005 UW16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
323944 2005 UA18 22/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
323945 2005 UX21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323946 2005 UU25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323947 2005 UR27 23/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
323948 2005 UC28 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
323949 2005 UM36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323950 2005 UH38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
323951 2005 UP38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
323952 2005 UG45 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
323953 2005 UW47 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
323954 2005 UA48 22/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
323955 2005 UO48 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323956 2005 UU50 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
323957 2005 UA52 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
323958 2005 UB61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
323959 2005 US61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
323960 2005 UC69 23/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
323961 2005 UF83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323962 2005 UV84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
323963 2005 UG86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
323964 2005 UO91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323965 2005 UT91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323966 2005 UA93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323967 2005 UV93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
323968 2005 UU96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
323969 2005 UA105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323970 2005 UC108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323971 2005 UR108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
323972 2005 UP115 23/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
323973 2005 UG125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
323974 2005 UV126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323975 2005 UH134 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323976 2005 UW146 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
323977 2005 UZ148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
323978 2005 UD149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323979 2005 UG149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323980 2005 UH150 26/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
323981 2005 UT153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
323982 2005 UX174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
323983 2005 UY176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
323984 2005 UD179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
323985 2005 US189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
323986 2005 UE192 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
323987 2005 UH198 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
323988 2005 UO198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323989 2005 UY203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
323990 2005 UF213 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
323991 2005 UN220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
323992 2005 UA221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
323993 2005 UL232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
323994 2005 UB234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
323995 2005 UB235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
323996 2005 UG235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323997 2005 UC241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323998 2005 UM241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
323999 2005 UP248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324000 2005 UD251 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also