Danh sách tiểu hành tinh/320701–320800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320701 2008 DU29 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320702 2008 DW32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320703 2008 DO35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320704 2008 DH36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320705 2008 DZ37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320706 2008 DT38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320707 2008 DG39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320708 2008 DG43 28/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
320709 2008 DD44 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320710 2008 DR46 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320711 2008 DP48 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320712 2008 DP50 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320713 2008 DR56 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320714 2008 DO59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320715 2008 DC62 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320716 2008 DS62 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320717 2008 DY65 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320718 2008 DE68 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
320719 2008 DT68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
320720 2008 DN74 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320721 2008 DE81 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320722 2008 DD82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320723 2008 DM83 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
320724 2008 DZ83 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
320725 2008 DU88 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320726 2008 DV88 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320727 2008 EH2 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320728 2008 EW3 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
320729 2008 ER10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320730 2008 EO11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320731 2008 EK15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320732 2008 EO15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320733 2008 ER21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320734 2008 EB22 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320735 2008 EP29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320736 2008 EX31 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320737 2008 EL36 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320738 2008 EN36 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320739 2008 EA37 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320740 2008 EC40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320741 2008 ED41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320742 2008 EX41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320743 2008 EY44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320744 2008 EN47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320745 2008 EF48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320746 2008 EN51 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320747 2008 EQ52 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320748 2008 EB54 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
320749 2008 EY54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320750 2008 EL59 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
320751 2008 EG60 08/03/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320752 2008 ED63 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
320753 2008 EK65 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320754 2008 EN66 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320755 2008 EH67 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320756 2008 EZ68 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
320757 2008 EQ69 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
320758 2008 EW74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320759 2008 EC75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320760 2008 EO75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320761 2008 EB76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320762 2008 EV81 04/03/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320763 2008 EM82 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
320764 2008 EA86 07/03/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
320765 2008 EW86 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320766 2008 EL92 03/03/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
320767 2008 EP92 03/03/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
320768 2008 EE95 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320769 2008 EJ96 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320770 2008 EY96 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320771 2008 EL107 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
320772 2008 EG114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320773 2008 EE118 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
320774 2008 EH118 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320775 2008 EN120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320776 2008 EY120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320777 2008 EZ120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
320778 2008 EQ121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320779 2008 ES122 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320780 2008 EQ128 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320781 2008 EM130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
320782 2008 EX130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320783 2008 EJ134 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320784 2008 EL137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
320785 2008 ED140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320786 2008 EF140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
320787 2008 EH140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320788 2008 EX140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320789 2008 EN141 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320790 Anestin 2008 EN145 12/03/2008 La Silla EURONEAR 1,5 km MPC · JPL
320791 2008 ER146 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320792 2008 EL148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320793 2008 EZ148 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320794 2008 EH152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320795 2008 EL153 12/03/2008 La Silla La Silla Obs. 2,9 km MPC · JPL
320796 2008 EU153 13/03/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
320797 2008 EX153 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320798 2008 EO158 03/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
320799 2008 EC159 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320800 2008 EZ160 12/11/2001 Apache Point SDSS 10 km MPC · JPL