Danh sách tiểu hành tinh/320601–320700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320601 2008 BP41 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
320602 2008 BA50 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320603 2008 BH52 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320604 2008 BO52 27/01/2008 Antares ARO 1,3 km MPC · JPL
320605 2008 BC53 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
320606 2008 CM2 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
320607 2008 CT2 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320608 2008 CU6 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
320609 2008 CW6 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
320610 2008 CM10 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320611 2008 CT11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320612 2008 CM18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320613 2008 CW21 09/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
320614 2008 CL23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320615 2008 CE24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320616 2008 CV24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
320617 2008 CH27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320618 2008 CN27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320619 2008 CJ32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320620 2008 CR33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320621 2008 CA34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
320622 2008 CG34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320623 2008 CA40 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
320624 2008 CT40 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320625 2008 CE42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320626 2008 CN45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320627 2008 CF49 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
320628 2008 CB69 07/02/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 850 m MPC · JPL
320629 2008 CS70 09/02/2008 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
320630 2008 CQ74 09/02/2008 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
320631 2008 CA75 10/02/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
320632 2008 CT76 06/02/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
320633 2008 CR77 06/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320634 2008 CF78 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
320635 2008 CG79 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320636 2008 CR85 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
320637 2008 CM87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
320638 2008 CU87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
320639 2008 CZ87 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
320640 2008 CY89 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
320641 2008 CM92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
320642 2008 CJ99 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
320643 2008 CO105 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320644 2008 CK113 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
320645 2008 CA118 12/02/2008 Wildberg R. Apitzsch 860 m MPC · JPL
320646 2008 CL119 09/02/2008 Mayhill W. G. Dillon 1,0 km MPC · JPL
320647 2008 CO126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320648 2008 CC127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
320649 2008 CN127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320650 2008 CQ130 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
320651 2008 CW130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320652 2008 CV132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320653 2008 CD141 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 3,3 km MPC · JPL
320654 2008 CB142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320655 2008 CM145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320656 2008 CN145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320657 2008 CS152 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320658 2008 CY152 09/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
320659 2008 CA154 13/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320660 2008 CX159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320661 2008 CA163 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
320662 2008 CS165 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
320663 2008 CE171 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
320664 2008 CS175 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320665 2008 CM176 07/02/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
320666 2008 CB178 06/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
320667 2008 CE179 06/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
320668 2008 CS179 07/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320669 2008 CZ179 08/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
320670 2008 CU183 13/02/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
320671 2008 CH188 06/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
320672 2008 CK188 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320673 2008 CP193 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320674 2008 CX193 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
320675 2008 CB194 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
320676 2008 CL194 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320677 2008 CR197 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320678 2008 CO201 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320679 2008 CB205 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
320680 2008 CP205 17/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
320681 2008 CO209 03/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
320682 2008 CH210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320683 2008 CE211 03/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
320684 2008 CG211 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
320685 2008 CR211 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320686 2008 CR213 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320687 2008 CK214 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320688 2008 CR214 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320689 2008 CS214 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320690 2008 CK215 13/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320691 2008 CL215 13/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320692 2008 DS 24/02/2008 Junk Bond D. Healy 950 m MPC · JPL
320693 2008 DQ1 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320694 2008 DF3 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
320695 2008 DY11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320696 2008 DX13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320697 2008 DQ14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
320698 2008 DZ17 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320699 2008 DT26 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
320700 2008 DD27 29/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL