Danh sách tiểu hành tinh/320201–320300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320201 2007 HM7 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320202 2007 HU7 17/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
320203 2007 HB8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320204 2007 HW11 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320205 2007 HX12 16/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
320206 2007 HJ13 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
320207 2007 HU18 16/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
320208 2007 HK25 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
320209 2007 HA27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320210 2007 HL28 18/04/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
320211 2007 HY31 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320212 2007 HH32 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
320213 2007 HP35 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320214 2007 HH38 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320215 2007 HK38 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320216 2007 HK44 23/04/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,1 km MPC · JPL
320217 2007 HF45 18/04/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
320218 2007 HG45 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320219 2007 HW56 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
320220 2007 HE60 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320221 2007 HL71 22/04/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
320222 2007 HY71 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
320223 2007 HG72 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
320224 2007 HS74 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320225 2007 HJ80 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
320226 2007 HP96 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320227 2007 HE98 22/04/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
320228 2007 JC3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
320229 2007 JB8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
320230 2007 JW8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320231 2007 JL14 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320232 2007 JP15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
320233 2007 JK17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
320234 2007 JS19 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
320235 2007 JF21 10/05/2007 Desert Moon B. L. Stevens 4,4 km MPC · JPL
320236 2007 JP21 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
320237 2007 JA27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320238 2007 JD28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320239 2007 JE32 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320240 2007 JG33 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320241 2007 JH35 13/05/2007 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
320242 2007 JG42 08/05/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
320243 2007 JQ43 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
320244 2007 KP1 17/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320245 2007 KH3 22/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 890 m MPC · JPL
320246 2007 KO7 16/05/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
320247 2007 LZ4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320248 2007 LD10 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
320249 2007 LB16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
320250 2007 MV 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320251 2007 MG16 21/06/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
320252 2007 ML16 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320253 2007 OF 16/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
320254 2007 PE4 08/08/2007 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
320255 2007 PZ4 05/08/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
320256 2007 PS24 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
320257 2007 PU26 12/08/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
320258 2007 PO27 14/08/2007 Altschwendt W. Ries 780 m MPC · JPL
320259 2007 PJ46 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320260 Bertout 2007 QA5 31/08/2007 Siding Spring L. Kiss, K. Sárneczky 2,1 km MPC · JPL
320261 2007 QO9 22/08/2007 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
320262 2007 RA 01/09/2007 Eskridge G. Hug 3,1 km MPC · JPL
320263 2007 RQ4 03/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
320264 2007 RD7 06/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
320265 2007 RH7 06/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 940 m MPC · JPL
320266 2007 RK9 04/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
320267 2007 RL17 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
320268 2007 RG19 03/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
320269 2007 RY27 04/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320270 2007 RU43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320271 2007 RX63 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
320272 2007 RO66 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320273 2007 RR68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
320274 2007 RD72 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320275 2007 RF82 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320276 2007 RL95 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
320277 2007 RH100 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320278 2007 RV105 11/09/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
320279 2007 RS127 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320280 2007 RJ145 14/09/2007 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
320281 2007 RR147 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
320282 2007 RQ151 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320283 2007 RN178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320284 2007 RW182 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320285 2007 RQ185 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320286 2007 RR188 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
320287 2007 RJ190 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
320288 2007 RQ192 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
320289 2007 RM201 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320290 2007 RK204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
320291 2007 RW216 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
320292 2007 RO221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320293 2007 RX222 04/09/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
320294 2007 RP225 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320295 2007 RD242 14/09/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
320296 2007 RQ246 12/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
320297 2007 RU248 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
320298 2007 RP259 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
320299 2007 RR272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320300 2007 RR283 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL