Danh sách tiểu hành tinh/320101–320200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320101 2007 EB117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
320102 2007 EK117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320103 2007 EU124 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
320104 2007 EY128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320105 2007 EY130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320106 2007 EV131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320107 2007 ET132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320108 2007 EB134 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
320109 2007 ED136 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320110 2007 EE152 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320111 2007 EL153 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320112 2007 ER154 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320113 2007 EP160 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320114 2007 EY166 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
320115 2007 EO169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320116 2007 EC170 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320117 2007 EW171 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320118 2007 EA172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320119 2007 EQ173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320120 2007 EZ173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320121 2007 EF176 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320122 2007 ET180 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320123 2007 EZ180 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
320124 2007 EZ182 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
320125 2007 EQ185 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
320126 2007 EO187 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
320127 2007 EW190 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
320128 2007 EY195 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
320129 2007 ED196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320130 2007 EF196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320131 2007 EL196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
320132 2007 EU196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320133 2007 EP201 06/03/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
320134 2007 ET201 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320135 2007 ED205 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320136 2007 EE206 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320137 2007 EN213 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320138 2007 EN214 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320139 2007 ER214 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320140 2007 EX214 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320141 2007 EY214 12/03/2007 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
320142 2007 EL215 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
320143 2007 EH218 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
320144 2007 EY219 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
320145 2007 EC223 11/03/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
320146 2007 EJ224 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320147 2007 FK2 16/03/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
320148 2007 FD5 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
320149 2007 FO8 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320150 2007 FF12 17/03/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
320151 2007 FC19 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320152 2007 FH19 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
320153 Eglitis 2007 FU20 23/03/2007 Moletai K. Černis 4,6 km MPC · JPL
320154 2007 FA22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320155 2007 FP23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320156 2007 FP28 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
320157 2007 FC30 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320158 2007 FK30 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
320159 2007 FJ33 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
320160 2007 FG41 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
320161 2007 FU48 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320162 2007 GP 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
320163 2007 GS 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
320164 2007 GP1 08/04/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,3 km MPC · JPL
320165 2007 GO2 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320166 2007 GY2 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320167 2007 GZ3 11/04/2007 Altschwendt W. Ries 7,2 km MPC · JPL
320168 2007 GD5 12/04/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
320169 2007 GZ7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
320170 2007 GX8 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320171 2007 GY10 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
320172 2007 GD16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320173 2007 GO16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320174 2007 GV22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
320175 2007 GA23 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320176 2007 GE24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320177 2007 GY26 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320178 2007 GW27 11/04/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320179 2007 GJ28 15/04/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
320180 2007 GZ28 15/04/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
320181 2007 GM31 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
320182 2007 GR31 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320183 2007 GP32 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
320184 2007 GY36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320185 2007 GZ39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
320186 2007 GO45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320187 2007 GQ47 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320188 2007 GT48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
320189 2007 GC51 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
320190 2007 GK51 10/04/2007 Antares ARO 2,9 km MPC · JPL
320191 2007 GX58 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320192 2007 GR60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320193 2007 GT64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320194 2007 GF65 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320195 2007 GG67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320196 2007 GY68 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
320197 2007 GC69 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
320198 2007 GX76 13/04/2007 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
320199 2007 HH1 16/04/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
320200 2007 HO1 16/04/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL