Danh sách tiểu hành tinh/319801–319900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319801 2006 VS30 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
319802 2006 VY34 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319803 2006 VV36 11/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
319804 2006 VR45 11/11/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
319805 2006 VZ47 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319806 2006 VY48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
319807 2006 VJ50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319808 2006 VN50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
319809 2006 VX50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319810 2006 VQ52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319811 2006 VB54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319812 2006 VA60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319813 2006 VE61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319814 2006 VB66 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319815 2006 VV67 11/11/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
319816 2006 VS80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319817 2006 VH83 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319818 2006 VK83 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319819 2006 VN92 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
319820 2006 VD99 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
319821 2006 VT104 13/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
319822 2006 VA105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319823 2006 VH105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319824 2006 VC110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319825 2006 VQ110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319826 2006 VM115 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319827 2006 VW115 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319828 2006 VU117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319829 2006 VT122 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319830 2006 VO123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319831 2006 VE127 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319832 2006 VN132 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319833 2006 VU134 15/11/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
319834 2006 VD137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319835 2006 VO151 09/11/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
319836 2006 VG155 13/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
319837 2006 VQ169 13/11/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
319838 2006 VX169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319839 2006 VB171 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319840 2006 WJ 17/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
319841 2006 WB2 18/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
319842 2006 WY4 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319843 2006 WT11 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319844 2006 WA12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319845 2006 WT16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319846 2006 WT17 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319847 2006 WM18 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319848 2006 WO19 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319849 2006 WK22 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
319850 2006 WB23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
319851 2006 WG31 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319852 2006 WP32 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319853 2006 WY33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319854 2006 WD34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319855 2006 WE39 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
319856 2006 WD46 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319857 2006 WA47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319858 2006 WM48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319859 2006 WF49 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
319860 2006 WH53 16/11/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
319861 2006 WJ54 16/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
319862 2006 WS54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319863 2006 WJ56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319864 2006 WA62 17/11/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
319865 2006 WC67 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319866 2006 WY70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319867 2006 WE73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319868 2006 WT73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
319869 2006 WS74 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319870 2006 WH77 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319871 2006 WZ89 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319872 2006 WW91 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
319873 2006 WC101 19/11/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
319874 2006 WF102 19/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
319875 2006 WE106 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319876 2006 WA108 19/11/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
319877 2006 WD109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319878 2006 WN111 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319879 2006 WW111 19/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
319880 2006 WV112 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319881 2006 WQ115 20/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
319882 2006 WB123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
319883 2006 WC124 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319884 2006 WQ126 22/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
319885 2006 WH129 26/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 680 m MPC · JPL
319886 2006 WX132 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319887 2006 WO148 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
319888 2006 WX156 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
319889 2006 WE157 22/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
319890 2006 WN157 22/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
319891 2006 WH164 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319892 2006 WK174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319893 2006 WB176 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319894 2006 WG185 23/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
319895 2006 WJ187 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
319896 2006 WY188 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
319897 2006 WZ192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319898 2006 WL193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319899 2006 WR201 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319900 2006 WB202 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL