Danh sách tiểu hành tinh/319301–319400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319301 2006 BD113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319302 2006 BV114 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
319303 2006 BY117 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
319304 2006 BA120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319305 2006 BB124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
319306 2006 BC127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319307 2006 BA134 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319308 2006 BG142 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319309 2006 BR143 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
319310 2006 BT143 21/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
319311 2006 BW146 28/01/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
319312 2006 BD149 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
319313 2006 BD152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319314 2006 BJ156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319315 2006 BF157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319316 2006 BE159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319317 2006 BV163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
319318 2006 BF164 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
319319 2006 BH166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319320 2006 BG167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
319321 2006 BX167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
319322 2006 BO172 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319323 2006 BG174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319324 2006 BV174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
319325 2006 BO177 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319326 2006 BD178 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319327 2006 BV180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
319328 2006 BX183 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
319329 2006 BE193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319330 2006 BE204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319331 2006 BA206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319332 2006 BD210 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
319333 2006 BR224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
319334 2006 BV239 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
319335 2006 BA243 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
319336 2006 BG247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319337 2006 BO257 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319338 2006 BQ257 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319339 2006 BX265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
319340 2006 BG266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
319341 2006 BB268 26/01/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
319342 2006 BY273 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
319343 2006 BD281 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319344 2006 BQ283 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
319345 2006 CY8 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
319346 2006 CC13 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319347 2006 CD17 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
319348 2006 CS21 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
319349 2006 CV23 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
319350 2006 CO24 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
319351 2006 CO36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
319352 2006 CN39 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
319353 2006 CC49 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
319354 2006 CZ51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
319355 2006 CD54 24/12/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
319356 2006 CX59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
319357 2006 CS61 03/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
319358 2006 CE64 02/02/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,9 km MPC · JPL
319359 2006 DP2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319360 2006 DZ9 21/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
319361 2006 DB19 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319362 2006 DD19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
319363 2006 DV24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319364 2006 DU29 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319365 2006 DR44 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
319366 2006 DU54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319367 2006 DL64 20/02/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
319368 2006 DQ67 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
319369 2006 DA70 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319370 2006 DL71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
319371 2006 DG72 22/02/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
319372 2006 DG74 23/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
319373 2006 DT82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319374 2006 DX84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319375 2006 DW86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
319376 2006 DV115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319377 2006 DP119 20/02/2006 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
319378 2006 DS138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
319379 2006 DC146 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319380 2006 DR146 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319381 2006 DL147 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319382 2006 DC152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319383 2006 DS174 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
319384 2006 DH175 27/02/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
319385 2006 DY178 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319386 2006 DH202 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
319387 2006 EO19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319388 2006 EP26 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319389 2006 EK33 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
319390 2006 EU37 04/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
319391 2006 EH46 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
319392 2006 EL68 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
319393 2006 EV68 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
319394 2006 ET69 04/03/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
319395 2006 FP7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319396 2006 FG14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
319397 2006 GU1 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
319398 2006 GJ8 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319399 2006 GF13 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
319400 2006 GG13 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL