Danh sách tiểu hành tinh/318301–318400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318301 2004 TG84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318302 2004 TA87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318303 2004 TP87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318304 2004 TU87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318305 2004 TR90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318306 2004 TO99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318307 2004 TF109 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
318308 2004 TV111 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
318309 2004 TN117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
318310 2004 TQ129 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
318311 2004 TA130 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
318312 2004 TU131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
318313 2004 TH132 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
318314 2004 TM136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
318315 2004 TJ143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
318316 2004 TP145 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318317 2004 TN148 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318318 2004 TR148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
318319 2004 TS149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318320 2004 TT157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
318321 2004 TE164 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318322 2004 TX169 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
318323 2004 TE175 09/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
318324 2004 TW177 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318325 2004 TN187 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318326 2004 TQ189 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318327 2004 TY190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318328 2004 TV195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318329 2004 TE198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318330 2004 TR198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318331 2004 TN200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
318332 2004 TE203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
318333 2004 TT204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318334 2004 TN205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
318335 2004 TY205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
318336 2004 TD214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
318337 2004 TT214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318338 2004 TY215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318339 2004 TS219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
318340 2004 TW222 07/10/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
318341 2004 TQ231 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318342 2004 TG249 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
318343 2004 TY262 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318344 2004 TO264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
318345 2004 TT265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
318346 2004 TH267 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
318347 2004 TX285 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
318348 2004 TX289 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
318349 2004 TN294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
318350 2004 TL309 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
318351 2004 TJ317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
318352 2004 TJ318 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318353 2004 TW318 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318354 2004 TN322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
318355 2004 TH327 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318356 2004 TA331 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
318357 2004 TY337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318358 2004 TW344 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
318359 2004 TP349 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
318360 2004 TL354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 640 m MPC · JPL
318361 2004 TZ355 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
318362 2004 TO357 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318363 2004 UC1 19/10/2004 Drebach G. Lehmann 3,6 km MPC · JPL
318364 2004 UK6 20/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
318365 2004 VQ7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
318366 2004 VF8 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318367 2004 VG19 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318368 2004 VK35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
318369 2004 VR39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318370 2004 VT50 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
318371 2004 VH51 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
318372 2004 VQ53 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
318373 2004 VH60 09/11/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
318374 2004 VN63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318375 2004 VL71 09/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
318376 2004 VC74 12/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
318377 2004 VH74 12/11/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
318378 2004 VF85 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
318379 2004 VV98 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 980 m MPC · JPL
318380 2004 VY109 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 3,9 km MPC · JPL
318381 2004 WB7 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
318382 2004 WG8 19/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
318383 2004 WB11 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318384 2004 XX7 02/12/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
318385 2004 XA10 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
318386 2004 XF22 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
318387 2004 XK28 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
318388 2004 XE30 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
318389 2004 XM36 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
318390 2004 XU43 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
318391 2004 XH49 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318392 2004 XR61 08/12/2004 Needville Needville Obs. 5,6 km MPC · JPL
318393 2004 XU61 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318394 2004 XM65 02/12/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
318395 2004 XQ66 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
318396 2004 XQ77 10/12/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
318397 2004 XP82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318398 2004 XT92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
318399 2004 XY97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318400 2004 XY109 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL