Danh sách tiểu hành tinh/317601–317700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317601 2002 XZ75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317602 2002 XM94 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317603 2002 XA112 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317604 2002 XZ113 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317605 2002 YG12 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317606 2002 YQ15 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317607 2002 YA25 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
317608 2003 AS7 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317609 2003 AW18 03/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317610 2003 AO21 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
317611 2003 AY40 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
317612 2003 AV47 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317613 2003 AW50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317614 2003 AZ55 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317615 2003 AS56 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317616 2003 AW68 09/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
317617 2003 AC73 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
317618 2003 BR13 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
317619 2003 BR16 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
317620 2003 BL31 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
317621 2003 BK35 27/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317622 2003 BG42 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
317623 2003 BP64 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
317624 2003 BN73 29/01/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
317625 2003 BV75 29/01/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
317626 2003 BP76 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
317627 2003 BX78 31/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317628 2003 BD83 31/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
317629 2003 CT2 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317630 2003 CX14 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
317631 2003 CB20 11/02/2003 La Silla R. Michelsen, G. Masi 2,5 km MPC · JPL
317632 2003 CM20 09/02/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
317633 2003 CY20 13/02/2003 La Silla R. Michelsen, G. Masi 1,1 km MPC · JPL
317634 2003 CL25 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
317635 2003 DO6 22/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
317636 2003 DK11 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
317637 2003 EZ1 05/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
317638 2003 EQ11 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317639 2003 EB23 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
317640 2003 ER23 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317641 2003 EH30 06/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
317642 2003 EX40 08/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
317643 2003 FH1 24/03/2003 Socorro LINEAR APO 810 m MPC · JPL
317644 2003 FU1 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
317645 2003 FT11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
317646 2003 FY21 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
317647 2003 FE27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
317648 2003 FM30 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
317649 2003 FM34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
317650 2003 FD46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
317651 2003 FU61 26/03/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
317652 2003 FV62 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317653 2003 FO76 27/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
317654 2003 FT79 27/03/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
317655 2003 FU85 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
317656 2003 FO105 26/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
317657 2003 FT106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
317658 2003 FH112 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317659 2003 FY117 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
317660 2003 FN118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
317661 2003 FR120 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
317662 2003 FY122 31/03/2003 Cerro Tololo DLS 3,9 km MPC · JPL
317663 2003 FS124 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
317664 2003 FJ131 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
317665 2003 GF16 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
317666 2003 GV25 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
317667 2003 GW26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317668 2003 GA38 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
317669 2003 HE4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
317670 2003 HZ13 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
317671 2003 HL19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
317672 2003 HU39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317673 2003 HR42 30/04/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317674 2003 HO50 30/04/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
317675 2003 HX58 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
317676 2003 JB3 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
317677 2003 JL5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317678 2003 JH18 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
317679 2003 KT 20/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
317680 2003 KU3 22/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
317681 2003 KQ7 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
317682 2003 KX32 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
317683 2003 MS 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
317684 2003 MY5 26/06/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
317685 2003 NO4 05/07/2003 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
317686 2003 NZ10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
317687 2003 OD5 22/07/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
317688 2003 OD8 25/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
317689 2003 OF12 22/07/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
317690 2003 OA17 28/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
317691 2003 OG23 31/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
317692 2003 OF24 24/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317693 2003 OP24 24/07/2003 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
317694 2003 OK26 24/07/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
317695 2003 OA33 24/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
317696 2003 PF5 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317697 2003 PO5 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317698 2003 PF6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317699 2003 PP9 01/08/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
317700 2003 QY 19/08/2003 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,1 km MPC · JPL