Danh sách tiểu hành tinh/317401–317500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317401 2002 PG114 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
317402 2002 PF122 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
317403 2002 PV131 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317404 2002 PT132 14/08/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
317405 2002 PW135 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
317406 2002 PE136 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317407 2002 PY150 29/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317408 2002 PW158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,1 km MPC · JPL
317409 2002 PM159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 860 m MPC · JPL
317410 2002 PV174 15/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
317411 2002 PP175 11/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
317412 2002 PC176 15/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
317413 2002 PG190 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
317414 2002 PM194 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
317415 2002 PV194 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
317416 2002 PB195 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
317417 2002 PE195 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
317418 2002 PG196 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
317419 2002 PD197 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317420 2002 PG197 01/08/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
317421 2002 PM198 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317422 2002 PE199 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
317423 2002 QA8 19/08/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
317424 2002 QV10 24/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317425 2002 QW10 24/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
317426 2002 QT15 21/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
317427 2002 QX17 28/08/2002 Palomar NEAT 950 m MPC · JPL
317428 2002 QX18 26/08/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
317429 2002 QH23 27/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
317430 2002 QE25 27/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
317431 2002 QW25 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
317432 2002 QB29 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
317433 2002 QS33 29/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
317434 2002 QX35 29/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
317435 2002 QN49 30/08/2002 Palomar R. Matson 1,9 km MPC · JPL
317436 2002 QJ51 16/08/2002 Palomar A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
317437 2002 QN60 16/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
317438 2002 QQ77 29/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
317439 2002 QM80 28/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
317440 2002 QH82 29/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
317441 2002 QR91 30/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
317442 2002 QY102 19/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317443 2002 QC110 17/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317444 2002 QZ110 17/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
317445 2002 QG112 17/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
317446 2002 QY113 27/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
317447 2002 QF124 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
317448 2002 QH125 27/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
317449 2002 QJ137 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
317450 2002 QM137 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
317451 2002 QR138 17/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
317452 Wurukang 2002 QT140 07/08/2010 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
317453 2002 QK146 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
317454 2002 QT146 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
317455 2002 QE149 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
317456 2002 RP 02/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák 590 m MPC · JPL
317457 2002 RH11 04/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
317458 2002 RJ18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
317459 2002 RY21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
317460 2002 RF50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317461 2002 RG60 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317462 2002 RS68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
317463 2002 RF123 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
317464 2002 RL127 10/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
317465 2002 RY129 10/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
317466 2002 RK137 12/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317467 2002 RL142 11/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
317468 2002 RM142 11/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317469 2002 RJ143 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317470 2002 RK147 11/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317471 2002 RV158 11/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
317472 2002 RX163 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317473 2002 RW173 13/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317474 2002 RE175 13/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
317475 2002 RH192 12/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
317476 2002 RX192 12/09/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
317477 2002 RT198 13/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
317478 2002 RF216 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
317479 2002 RT219 15/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
317480 2002 RV239 01/09/2002 Palomar S. F. Hönig 630 m MPC · JPL
317481 2002 RO248 14/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
317482 2002 RQ262 13/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
317483 2002 RX264 15/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
317484 2002 RS271 04/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
317485 2002 RD283 15/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
317486 2002 RH290 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
317487 2002 RW290 09/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
317488 2002 SX5 27/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
317489 2002 SD8 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317490 2002 SJ9 27/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
317491 2002 SO11 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317492 2002 SL17 26/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317493 2002 SU34 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
317494 2002 SL39 30/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
317495 2002 SO51 17/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
317496 2002 SO52 17/09/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
317497 2002 SD69 26/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
317498 2002 SJ70 26/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
317499 2002 TW 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
317500 2002 TN1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL