Danh sách tiểu hành tinh/316701–316800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316701 1996 VQ14 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
316702 1996 VH18 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
316703 1996 VF26 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
316704 1996 XT3 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316705 1996 XA16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
316706 1996 XA20 12/12/1996 Prescott P. G. Comba 830 m MPC · JPL
316707 1997 CP11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
316708 1997 EU26 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316709 1997 EE60 06/03/1997 Palomar A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
316710 1997 GQ2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
316711 1997 GA5 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
316712 1997 SD3 25/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,2 km MPC · JPL
316713 1997 SA8 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
316714 1997 SB13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
316715 1997 TO20 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316716 1997 WS6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
316717 1997 WN20 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316718 1997 XM3 03/12/1997 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
316719 1997 YY13 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
316720 1998 BE7 24/01/1998 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
316721 1998 BB20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316722 1998 DQ17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
316723 1998 DV21 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
316724 1998 FX132 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
316725 1998 HC4 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
316726 1998 HA7 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316727 1998 QF58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316728 1998 QB60 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316729 1998 QU94 19/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
316730 1998 RW2 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
316731 1998 RG81 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316732 1998 SY20 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
316733 1998 ST120 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
316734 1998 SE125 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316735 1998 SR166 21/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
316736 1998 UJ9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
316737 1998 UW9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316738 1998 WB35 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316739 1998 WM38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316740 1998 WG39 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316741 Janefletcher 1998 WS44 17/11/1998 La Palma A. Fitzsimmons 5,4 km MPC · JPL
316742 1998 XQ7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316743 1999 AQ7 13/01/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
316744 1999 AC31 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316745 1999 CM134 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316746 1999 FT81 20/03/1999 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
316747 1999 FC88 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
316748 1999 GV62 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
316749 1999 JQ7 08/05/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
316750 1999 JG47 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
316751 1999 JH91 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
316752 1999 QV2 21/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
316753 1999 RR7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316754 1999 RN17 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316755 1999 RZ35 12/09/1999 Prescott P. G. Comba 940 m MPC · JPL
316756 1999 RW44 13/09/1999 Promiod G. A. Sala 880 m MPC · JPL
316757 1999 RK219 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316758 1999 RY246 04/09/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
316759 1999 SV3 29/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
316760 1999 SJ19 30/09/1999 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
316761 1999 TB23 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
316762 1999 TK33 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316763 1999 TG41 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
316764 1999 TG44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316765 1999 TY44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
316766 1999 TW45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
316767 1999 TZ48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316768 1999 TN49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316769 1999 TD52 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316770 1999 TH52 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
316771 1999 TT53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316772 1999 TR72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316773 1999 TB74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
316774 1999 TG79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
316775 1999 TU123 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316776 1999 TH134 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
316777 1999 TB137 30/09/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
316778 1999 TT139 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
316779 1999 TP141 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316780 1999 TU148 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316781 1999 TJ150 07/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
316782 1999 TL153 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316783 1999 TM154 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316784 1999 TV160 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
316785 1999 TA166 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
316786 1999 TV170 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
316787 1999 TA172 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
316788 1999 TP173 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316789 1999 TW179 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
316790 1999 TS197 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
316791 1999 TS201 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316792 1999 TU229 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
316793 1999 TM237 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
316794 1999 TU237 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316795 1999 TK243 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
316796 1999 TW253 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316797 1999 TE259 09/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
316798 1999 TL300 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316799 1999 US15 29/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
316800 1999 UM27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL