Danh sách tiểu hành tinh/316801–316900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316801 1999 UB29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316802 1999 UA32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316803 1999 UK33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316804 1999 UF35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316805 1999 VB63 04/11/1999 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
316806 1999 VL73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316807 1999 VK99 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
316808 1999 VX99 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
316809 1999 VQ106 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
316810 1999 VE109 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
316811 1999 VF121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
316812 1999 VY129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316813 1999 VT161 14/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
316814 1999 VC165 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
316815 1999 VO167 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316816 1999 VH206 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
316817 1999 VO207 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
316818 1999 VG209 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
316819 1999 VR215 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
316820 1999 VY215 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316821 1999 VW217 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
316822 1999 WS15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316823 1999 WS25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
316824 1999 XK65 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
316825 1999 XG149 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
316826 1999 XJ152 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316827 1999 XL225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
316828 1999 XZ236 05/12/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
316829 1999 YS 16/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
316830 2000 AS146 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
316831 2000 BP9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316832 2000 BM20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316833 2000 BC52 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
316834 2000 CO74 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
316835 2000 CB101 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
316836 2000 CQ132 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316837 2000 CW140 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316838 2000 CF142 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316839 2000 DS9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
316840 2000 DB12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316841 2000 DA90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316842 2000 ER99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316843 2000 EW123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
316844 2000 EP170 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316845 2000 FG2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316846 2000 FZ72 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
316847 2000 GQ9 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316848 2000 GW19 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316849 2000 GH47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316850 2000 GS120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316851 2000 GT130 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316852 2000 GH145 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
316853 2000 HJ8 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
316854 2000 HA83 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316855 2000 JK72 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
316856 2000 JU78 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316857 2000 NH10 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
316858 2000 PW6 04/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
316859 2000 QN4 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
316860 2000 QX17 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
316861 2000 QA43 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
316862 2000 QV56 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
316863 2000 QF70 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316864 2000 QB81 24/08/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
316865 2000 QT113 24/08/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
316866 2000 QD124 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316867 2000 QH144 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316868 2000 QY147 31/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
316869 2000 QW153 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316870 2000 QE174 31/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
316871 2000 QD180 31/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
316872 2000 QO192 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
316873 2000 QU223 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
316874 2000 QP254 31/08/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
316875 2000 RU26 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
316876 2000 RF43 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
316877 2000 RY70 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
316878 2000 RF91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
316879 2000 RS96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
316880 2000 RM107 03/09/2000 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
316881 2000 SB17 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
316882 2000 SC19 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
316883 2000 SA24 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
316884 2000 SL24 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316885 2000 SO28 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
316886 2000 SZ31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316887 2000 SZ41 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
316888 2000 SG48 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
316889 2000 SF54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316890 2000 SY57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316891 2000 SN80 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316892 2000 SJ93 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
316893 2000 SD100 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
316894 2000 SV135 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
316895 2000 SW138 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
316896 2000 SY140 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
316897 2000 SR190 23/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316898 2000 SN195 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
316899 2000 SP214 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
316900 2000 SQ227 27/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL