Danh sách tiểu hành tinh/315701–315800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315701 2008 EE83 08/03/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
315702 2008 EX83 08/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
315703 2008 ET85 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315704 2008 EY85 07/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
315705 2008 EB90 11/03/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
315706 2008 EP90 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
315707 2008 EC95 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315708 2008 ED95 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
315709 2008 EP98 03/03/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
315710 2008 EL99 04/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
315711 2008 EB105 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
315712 2008 EF109 07/03/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
315713 2008 EH111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
315714 2008 EN111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
315715 2008 EC112 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315716 2008 EL113 08/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
315717 2008 ER115 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315718 2008 EJ117 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
315719 2008 ET119 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315720 2008 EF120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
315721 2008 EC122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315722 2008 EY125 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
315723 2008 EB131 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315724 2008 EX131 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
315725 2008 EB135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315726 2008 EF135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
315727 2008 EV136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315728 2008 EN139 11/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
315729 2008 ES141 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315730 2008 EK143 13/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
315731 2008 EM148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
315732 2008 EH150 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
315733 2008 EY150 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
315734 2008 EZ152 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
315735 2008 EN156 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
315736 2008 EG160 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
315737 2008 EL165 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
315738 2008 EG167 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
315739 2008 EK168 08/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
315740 2008 FK2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315741 2008 FN2 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
315742 2008 FC4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
315743 2008 FV4 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
315744 2008 FQ7 30/03/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,7 km MPC · JPL
315745 2008 FS10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
315746 2008 FZ10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
315747 2008 FK14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
315748 2008 FM14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315749 2008 FD15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
315750 2008 FR24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
315751 2008 FP26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315752 2008 FE27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
315753 2008 FB35 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
315754 2008 FG38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
315755 2008 FO38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
315756 2008 FH42 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
315757 2008 FH50 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
315758 2008 FL52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315759 2008 FK55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
315760 2008 FD57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
315761 2008 FY59 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315762 2008 FS63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
315763 2008 FK64 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
315764 2008 FP65 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315765 2008 FW68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
315766 2008 FU69 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315767 2008 FY69 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315768 2008 FM75 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315769 2008 FA76 31/03/2008 Mayhill A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
315770 2008 FG76 30/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
315771 2008 FV80 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315772 2008 FK87 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
315773 2008 FR94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315774 2008 FU96 29/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
315775 2008 FP102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
315776 2008 FT103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315777 2008 FO104 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315778 2008 FU104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315779 2008 FO105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
315780 2008 FG109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315781 2008 FR109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
315782 2008 FO114 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
315783 2008 FV115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315784 2008 FY115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315785 2008 FJ116 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
315786 2008 FM123 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
315787 2008 FN125 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
315788 2008 FO129 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315789 2008 FC130 29/03/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
315790 2008 FF131 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
315791 2008 FM131 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
315792 2008 FV133 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
315793 2008 GK1 03/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
315794 2008 GA2 05/04/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
315795 2008 GW3 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315796 2008 GA7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
315797 2008 GN7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315798 2008 GU7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
315799 2008 GE8 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315800 2008 GS15 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL