Danh sách tiểu hành tinh/315101–315200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315101 2007 EU5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315102 2007 EO8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315103 2007 EX8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
315104 2007 EP14 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
315105 2007 ET19 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315106 2007 EQ21 10/03/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
315107 2007 EX25 11/03/2007 Marly P. Kocher 2,9 km MPC · JPL
315108 2007 EY31 10/03/2007 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
315109 2007 EQ36 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
315110 2007 EL37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
315111 2007 EU37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
315112 2007 EB42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315113 2007 EK48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315114 2007 ED50 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315115 2007 EJ51 10/03/2007 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
315116 2007 EX51 11/03/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
315117 2007 EL53 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315118 2007 EU65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315119 2007 EC69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
315120 2007 EM75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
315121 2007 EW79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
315122 2007 EG81 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,4 km MPC · JPL
315123 2007 EE82 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
315124 2007 EG82 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
315125 2007 EV84 12/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
315126 2007 EC85 12/03/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
315127 2007 ES87 12/03/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
315128 2007 EE91 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
315129 2007 ED96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315130 2007 EO98 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
315131 2007 EH100 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
315132 2007 EM100 11/03/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
315133 2007 EV103 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
315134 2007 EU108 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315135 2007 EJ112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
315136 2007 EK113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
315137 2007 EM113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
315138 2007 EP122 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
315139 2007 EM126 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
315140 2007 EO129 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315141 2007 EZ144 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315142 2007 EJ154 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
315143 2007 EU160 14/03/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
315144 2007 EC161 14/03/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
315145 2007 EU169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315146 2007 EA171 15/03/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
315147 2007 EO173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315148 2007 EJ183 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315149 2007 EF213 15/03/2007 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
315150 2007 EZ215 12/03/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
315151 2007 EH219 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
315152 2007 ET222 10/03/2007 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
315153 2007 ED223 12/03/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
315154 2007 FC2 16/03/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
315155 2007 FC12 17/03/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
315156 2007 FL12 17/03/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
315157 2007 FQ13 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
315158 2007 FS18 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
315159 2007 FX22 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
315160 2007 FE23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315161 2007 FL23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
315162 2007 FL24 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
315163 2007 FR30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315164 2007 FB32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
315165 2007 FZ36 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315166 Pawelmaksym 2007 GA4 06/04/2007 Charleston ARO 2,9 km MPC · JPL
315167 2007 GE4 11/04/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
315168 2007 GE21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
315169 2007 GH33 11/04/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
315170 2007 GW37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
315171 2007 GB69 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315172 2007 GY74 03/01/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
315173 2007 HS4 18/04/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
315174 Sellek 2007 HG5 20/03/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
315175 2007 HW14 20/04/2007 Wildberg R. Apitzsch 740 m MPC · JPL
315176 2007 HX41 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315177 2007 HB47 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
315178 2007 HF64 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315179 2007 HG78 23/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
315180 2007 HO80 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
315181 2007 HA90 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
315182 2007 JP36 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315183 2007 JK42 10/05/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
315184 2007 JM42 11/05/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
315185 2007 KD1 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
315186 Schade 2007 LD30 11/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 1,1 km MPC · JPL
315187 2007 OS1 19/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
315188 2007 PZ13 08/08/2007 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
315189 2007 PQ20 09/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
315190 2007 PE22 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
315191 2007 PH22 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
315192 2007 PG27 10/08/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 900 m MPC · JPL
315193 2007 PZ36 13/08/2007 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
315194 2007 PO37 13/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
315195 2007 PM40 13/08/2007 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
315196 2007 PG43 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
315197 2007 PF45 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
315198 2007 PB49 12/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 750 m MPC · JPL
315199 2007 QD 16/08/2007 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 890 m MPC · JPL
315200 2007 QQ9 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL