Danh sách tiểu hành tinh/314501–314600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314501 2005 WP198 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
314502 2005 WB208 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314503 2005 WB211 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314504 2005 XL2 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
314505 2005 XV2 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314506 2005 XG3 01/12/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
314507 2005 XL24 02/12/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
314508 2005 XS30 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
314509 2005 XS34 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314510 2005 XM36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314511 2005 XD57 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314512 2005 XM67 05/12/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
314513 2005 XE69 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
314514 2005 XX70 06/12/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
314515 2005 XD79 05/12/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
314516 2005 XW82 01/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
314517 2005 XF90 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
314518 2005 YO1 21/12/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
314519 2005 YM2 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314520 2005 YP4 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314521 2005 YH6 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314522 2005 YF9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314523 2005 YC11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314524 2005 YS14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
314525 2005 YP16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
314526 2005 YW16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314527 2005 YH20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
314528 2005 YX25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314529 2005 YH27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314530 2005 YR27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
314531 2005 YS30 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314532 2005 YQ41 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
314533 2005 YO42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314534 2005 YD43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
314535 2005 YU48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314536 2005 YM54 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
314537 2005 YS68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
314538 2005 YU68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
314539 2005 YQ73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
314540 2005 YK82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
314541 2005 YE84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
314542 2005 YT90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
314543 2005 YA92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
314544 2005 YS94 22/12/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
314545 2005 YY106 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
314546 2005 YJ113 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
314547 2005 YU113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
314548 2005 YE118 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
314549 2005 YW124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
314550 2005 YA125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
314551 2005 YE125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
314552 2005 YS125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
314553 2005 YP139 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314554 2005 YS153 29/12/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
314555 2005 YP155 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
314556 2005 YU155 25/12/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
314557 2005 YV158 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314558 2005 YT160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314559 2005 YM163 08/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314560 2005 YQ165 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
314561 2005 YK168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
314562 2005 YX168 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
314563 2005 YQ169 30/12/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
314564 2005 YF176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
314565 2005 YW176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314566 2005 YH180 30/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
314567 2005 YV181 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
314568 2005 YA182 27/12/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
314569 2005 YH184 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314570 2005 YN187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314571 2005 YX190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
314572 2005 YV197 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
314573 2005 YF213 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
314574 2005 YX213 29/12/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
314575 2005 YJ214 30/12/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
314576 2005 YR215 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
314577 2005 YJ216 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
314578 2005 YZ220 23/12/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
314579 2005 YQ235 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314580 2005 YG248 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
314581 2005 YA265 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
314582 2005 YJ274 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
314583 2005 YN288 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
314584 2006 AC8 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
314585 2006 AQ9 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
314586 2006 AN10 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
314587 2006 AJ11 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
314588 2006 AW12 05/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
314589 2006 AW18 05/01/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
314590 2006 AZ18 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
314591 2006 AB26 05/01/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
314592 2006 AK32 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
314593 2006 AO45 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
314594 2006 AV47 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314595 2006 AS61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
314596 2006 AT71 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
314597 2006 AP74 06/01/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
314598 2006 AV81 05/01/2006 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
314599 2006 AX90 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314600 2006 AH97 05/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL