Danh sách tiểu hành tinh/312101–312200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312101 2007 TX133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
312102 2007 TV143 06/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
312103 2007 TN148 07/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
312104 2007 TX153 09/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
312105 2007 TN156 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
312106 2007 TO156 09/10/2007 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
312107 2007 TR158 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
312108 2007 TS159 09/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
312109 2007 TV159 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
312110 2007 TJ162 11/10/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
312111 2007 TH167 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
312112 2007 TL168 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
312113 2007 TG173 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
312114 2007 TG177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
312115 2007 TK181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
312116 2007 TF193 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
312117 2007 TQ194 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
312118 2007 TS202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
312119 2007 TY202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
312120 2007 TW210 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312121 2007 TK220 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
312122 2007 TV228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
312123 2007 TS229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
312124 2007 TG236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
312125 2007 TT237 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 940 m MPC · JPL
312126 2007 TU239 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
312127 2007 TO246 09/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
312128 2007 TX248 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
312129 2007 TJ254 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
312130 2007 TH263 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312131 2007 TG267 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
312132 2007 TY271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
312133 2007 TT279 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312134 2007 TZ282 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
312135 2007 TH284 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
312136 2007 TD287 11/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
312137 2007 TS289 12/10/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
312138 2007 TD297 10/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
312139 2007 TY298 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
312140 2007 TR300 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
312141 2007 TW314 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
312142 2007 TP362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
312143 2007 TW366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312144 2007 TW373 14/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
312145 2007 TM376 10/10/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
312146 2007 TE391 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
312147 2007 TG412 14/10/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
312148 2007 TY412 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
312149 2007 TE413 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
312150 2007 TJ424 07/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
312151 2007 TP432 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
312152 2007 TH440 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
312153 2007 TA448 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312154 2007 UU6 22/10/2007 Gnosca S. Sposetti 940 m MPC · JPL
312155 2007 UH12 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
312156 2007 UN14 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
312157 2007 UH22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
312158 2007 UR31 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
312159 2007 UC37 19/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
312160 2007 UF54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312161 2007 UP56 30/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
312162 2007 UE57 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
312163 2007 UD60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
312164 2007 UW70 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312165 2007 UJ82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
312166 2007 UF87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
312167 2007 UL91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
312168 2007 UP96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
312169 2007 UW107 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
312170 2007 UB115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312171 2007 UQ115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312172 2007 UA129 30/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
312173 2007 UZ135 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
312174 2007 UF142 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
312175 2007 VB2 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
312176 2007 VA5 03/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,3 km MPC · JPL
312177 2007 VV5 04/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 760 m MPC · JPL
312178 2007 VX9 05/11/2007 Eskridge G. Hug 980 m MPC · JPL
312179 2007 VS10 05/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
312180 2007 VB18 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
312181 2007 VG36 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
312182 2007 VA48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
312183 2007 VD50 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312184 2007 VU62 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
312185 2007 VP63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312186 2007 VZ63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312187 2007 VG67 02/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
312188 2007 VL88 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
312189 2007 VV89 04/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
312190 2007 VC91 07/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
312191 2007 VU95 09/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 900 m MPC · JPL
312192 2007 VV113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312193 2007 VQ123 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
312194 2007 VG148 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312195 2007 VJ161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312196 2007 VD169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
312197 2007 VK173 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
312198 2007 VB184 12/11/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
312199 2007 VA198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
312200 2007 VT208 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL