Danh sách tiểu hành tinh/311001–311100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311001 2003 WX192 21/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
311002 2003 WC193 24/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
311003 2003 XL41 14/12/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
311004 2003 YB2 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
311005 2003 YF2 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
311006 2003 YV12 17/12/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
311007 2003 YF16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
311008 2003 YK17 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311009 2003 YO20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311010 2003 YP64 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
311011 2003 YJ65 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
311012 2003 YD76 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
311013 2003 YM82 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311014 2003 YX124 29/12/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
311015 2003 YZ127 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
311016 2003 YZ134 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311017 2003 YV147 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311018 2003 YB156 30/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
311019 2003 YW162 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311020 2003 YU172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311021 2004 AT4 12/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
311022 2004 AG7 14/01/2004 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
311023 2004 BU10 17/01/2004 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
311024 2004 BA20 18/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
311025 2004 BG20 16/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
311026 2004 BV20 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311027 2004 BE25 19/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
311028 2004 BW28 18/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
311029 2004 BN29 18/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
311030 2004 BG34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311031 2004 BM35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311032 2004 BH38 19/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
311033 2004 BL44 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
311034 2004 BY47 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311035 2004 BN49 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311036 2004 BJ50 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311037 2004 BR55 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311038 2004 BO56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
311039 2004 BL59 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
311040 2004 BW67 23/01/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
311041 2004 BV70 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311042 2004 BX74 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
311043 2004 BA100 28/01/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311044 2004 BB103 31/01/2004 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
311045 2004 BN108 28/01/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
311046 2004 BF114 29/01/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
311047 2004 BL129 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
311048 2004 BW138 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
311049 2004 BU141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
311050 2004 BO143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311051 2004 BU146 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311052 2004 BW148 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311053 2004 BD154 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311054 2004 CX3 10/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
311055 2004 CG9 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
311056 2004 CX20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311057 2004 CY42 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
311058 2004 CK57 11/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311059 2004 CJ59 10/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
311060 2004 CN60 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
311061 2004 CO65 14/02/2004 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
311062 2004 CJ66 15/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
311063 2004 CK67 10/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
311064 2004 CQ69 11/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
311065 2004 CF84 12/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
311066 2004 DC 16/02/2004 Socorro LINEAR APO +1km · 810 m MPC · JPL
311067 2004 DV 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311068 2004 DD3 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
311069 2004 DW7 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311070 2004 DU19 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311071 2004 DV20 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
311072 2004 DN61 26/02/2004 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
311073 2004 DM76 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
311074 2004 EW3 10/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
311075 2004 EB5 11/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
311076 2004 EY10 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
311077 2004 EH18 12/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
311078 2004 EN28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311079 2004 EZ32 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311080 2004 EW48 15/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
311081 2004 EX52 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311082 2004 EL72 15/03/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
311083 2004 EM74 13/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
311084 2004 EM88 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311085 2004 EL93 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311086 2004 ET94 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
311087 2004 EA95 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
311088 2004 EX112 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311089 2004 FJ13 16/03/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
311090 2004 FC15 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311091 2004 FL26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311092 2004 FD82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311093 2004 FX99 22/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
311094 2004 FY126 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311095 2004 FC136 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311096 2004 FR138 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311097 2004 FW143 28/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
311098 2004 FL145 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311099 2004 GT5 11/04/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
311100 2004 GO71 13/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL