Danh sách tiểu hành tinh/310501–310600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310501 2000 VG56 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
310502 2000 WN7 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
310503 2000 WZ15 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310504 2000 WN16 21/11/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
310505 2000 WA17 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
310506 2000 WL27 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
310507 2000 WU56 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310508 2000 WP75 20/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310509 2000 WF102 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
310510 2000 WV112 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
310511 2000 WG147 29/11/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
310512 2000 WL148 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
310513 2000 WF174 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310514 2000 XK15 05/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 4,6 km MPC · JPL
310515 2000 XS18 04/12/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310516 2000 XW22 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
310517 2000 XS48 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
310518 2000 YF13 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
310519 2000 YW32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310520 2000 YH38 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
310521 2000 YC57 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310522 2000 YS66 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310523 2000 YA115 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
310524 2000 YZ127 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
310525 2000 YY128 29/12/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
310526 2000 YW133 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310527 2001 AP1 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310528 2001 AB6 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310529 2001 BO7 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
310530 2001 BD8 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
310531 2001 BC11 16/01/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
310532 2001 BB18 19/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
310533 2001 BN33 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
310534 2001 BC35 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
310535 2001 BJ43 19/01/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310536 2001 BT50 27/01/2001 Ondřejov P. Kušnirák 4,4 km MPC · JPL
310537 2001 BN52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
310538 2001 BG83 18/01/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310539 2001 CH22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
310540 2001 CC28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
310541 2001 DT3 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
310542 2001 DW25 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310543 2001 DX25 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310544 2001 DF66 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
310545 2001 DF97 17/02/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
310546 2001 DE109 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
310547 2001 EX5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
310548 2001 EW8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
310549 2001 EF17 14/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
310550 2001 FY151 24/03/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
310551 2001 FC179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
310552 2001 OT42 22/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
310553 2001 OY42 22/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
310554 2001 PA19 10/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
310555 2001 PU33 10/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
310556 2001 PW36 11/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
310557 2001 PJ40 11/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
310558 2001 PL65 12/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
310559 2001 QN132 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310560 2001 QL142 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS APO +1km · 980 m MPC · JPL
310561 2001 QQ230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
310562 2001 RC15 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310563 2001 RO56 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310564 2001 RJ121 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310565 2001 RU137 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
310566 2001 SO11 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310567 2001 SD67 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
310568 2001 SO78 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310569 2001 SD97 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310570 2001 SR141 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
310571 2001 SB147 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
310572 2001 SS209 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310573 2001 ST228 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310574 2001 SH262 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
310575 2001 SZ332 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310576 2001 SY341 21/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
310577 2001 TX32 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
310578 2001 TT36 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
310579 2001 TL89 14/10/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
310580 2001 TX134 13/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
310581 2001 TY202 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
310582 2001 TP235 15/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
310583 2001 TO257 10/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
310584 2001 TM261 10/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
310585 2001 UU20 18/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
310586 2001 UH100 17/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
310587 2001 US103 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310588 2001 UZ117 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310589 2001 UM187 17/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
310590 2001 UE212 21/10/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
310591 2001 UE229 16/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
310592 2001 VM10 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
310593 2001 VS67 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
310594 2001 VT82 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
310595 2001 VQ101 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
310596 2001 WE3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
310597 2001 WE4 18/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 3,3 km MPC · JPL
310598 2001 WV32 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
310599 2001 WT45 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310600 2001 WK77 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL