Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/307901–308000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307901 2004 CR61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307902 2004 CN63 12/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307903 2004 CP67 10/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307904 2004 CC69 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
307905 2004 CF69 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
307906 2004 CG71 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
307907 2004 CW79 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307908 2004 CX88 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
307909 2004 CW105 14/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
307910 2004 CJ109 15/02/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
307911 2004 CU121 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
307912 2004 DM12 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307913 2004 DB20 17/02/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
307914 2004 DF20 17/02/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
307915 2004 DL28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
307916 2004 DO53 23/02/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
307917 2004 EY1 12/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
307918 2004 EU9 15/03/2004 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
307919 2004 ET10 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
307920 2004 EF20 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307921 2004 ET25 13/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307922 2004 EX27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307923 2004 ED30 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307924 2004 EB31 15/03/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
307925 2004 EQ35 13/03/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
307926 2004 EG37 13/03/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
307927 2004 EO37 14/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307928 2004 EC38 14/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
307929 2004 EN42 15/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
307930 2004 EC43 15/03/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
307931 2004 EQ48 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307932 2004 EJ60 15/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
307933 2004 ES64 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
307934 2004 EG65 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307935 2004 EP65 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
307936 2004 ED68 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
307937 2004 ET82 13/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
307938 2004 EE84 14/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
307939 2004 EY84 15/03/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
307940 2004 EX85 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307941 2004 FY18 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
307942 2004 FA29 28/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
307943 2004 FC66 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
307944 2004 FK78 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
307945 2004 FS86 19/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307946 2004 FX129 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307947 2004 FP136 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
307948 2004 FW137 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
307949 2004 FV138 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
307950 2004 FF142 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
307951 2004 FG142 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
307952 2004 GD1 17/02/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
307953 2004 GU5 11/04/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
307954 2004 GD10 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
307955 2004 GA23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
307956 2004 GW27 15/04/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307957 2004 GF44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
307958 2004 GV72 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307959 2004 GM75 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
307960 2004 GS75 15/04/2004 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
307961 2004 HA16 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307962 2004 HH29 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307963 2004 HF51 24/04/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
307964 2004 HM60 25/04/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
307965 2004 HL65 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
307966 2004 JG7 09/05/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
307967 2004 JG13 13/05/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
307968 2004 JK16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
307969 2004 JB19 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
307970 2004 JX44 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307971 2004 LG6 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
307972 2004 LH16 12/06/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
307973 2004 NT23 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307974 2004 NJ26 11/07/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
307975 2004 PS29 07/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
307976 2004 PO43 06/08/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
307977 2004 PL50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307978 2004 PA53 08/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
307979 2004 PR53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307980 2004 PS64 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307981 2004 PM80 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307982 2004 PG115 04/08/2004 Palomar Palomar Obs. 464 km MPC · JPL
307983 2004 QN6 21/08/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
307984 2004 QV13 20/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307985 2004 QX21 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
307986 2004 QT26 26/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307987 2004 QP27 26/08/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
307988 2004 RL1 04/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307989 2004 RE3 06/09/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
307990 2004 RR12 03/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
307991 2004 RY25 04/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
307992 2004 RL29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307993 2004 RO49 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
307994 2004 RJ53 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307995 2004 RF57 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307996 2004 RH66 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
307997 2004 RU74 08/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
307998 2004 RF98 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307999 2004 RZ98 08/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
308000 2004 RM101 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also