Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/307701–307800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307701 2003 UX70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307702 2003 UJ73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307703 2003 UH74 16/10/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
307704 2003 UH75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
307705 2003 UR78 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
307706 2003 UV80 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
307707 2003 UG86 18/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307708 2003 UN92 20/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307709 2003 UO92 20/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307710 2003 UF93 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
307711 2003 UR95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
307712 2003 UX97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
307713 2003 UJ119 18/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307714 2003 UG141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
307715 2003 UT142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
307716 2003 UY144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
307717 2003 UM148 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
307718 2003 UX151 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307719 2003 UA152 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
307720 2003 UZ158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307721 2003 UC167 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307722 2003 UM167 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
307723 2003 UX170 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307724 2003 UZ170 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307725 2003 UT172 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307726 2003 UM176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
307727 2003 UO181 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307728 2003 UV190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
307729 2003 UC195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
307730 2003 UT195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
307731 2003 US196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
307732 2003 UJ198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
307733 2003 UN200 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307734 2003 UW201 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307735 2003 UF217 21/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
307736 2003 UC227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
307737 2003 UH228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
307738 2003 US229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
307739 2003 UW232 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
307740 2003 UJ234 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307741 2003 UV239 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
307742 2003 UY259 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307743 2003 UG264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307744 2003 UE266 28/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
307745 2003 UG271 17/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
307746 2003 UR277 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307747 2003 UO279 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307748 2003 UJ280 27/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
307749 2003 UX308 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
307750 2003 UT316 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
307751 2003 UR322 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
307752 2003 UA333 18/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
307753 2003 UB334 18/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
307754 2003 UW335 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
307755 2003 UF357 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
307756 2003 UG357 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307757 2003 UU376 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
307758 2003 UD391 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
307759 2003 UN401 23/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
307760 2003 UY401 23/10/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
307761 2003 VF 03/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, S. Mészáros 1,6 km MPC · JPL
307762 2003 VC1 05/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
307763 2003 VJ3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
307764 2003 VF10 15/11/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
307765 2003 VH10 15/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307766 2003 VN12 04/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307767 2003 WX4 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
307768 2003 WT10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307769 2003 WG25 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
307770 2003 WA40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307771 2003 WS42 23/11/2003 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
307772 2003 WL46 18/11/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
307773 2003 WW50 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
307774 2003 WF55 20/11/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
307775 2003 WM55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307776 2003 WZ55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307777 2003 WX57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
307778 2003 WY63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
307779 2003 WK64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307780 2003 WX79 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307781 2003 WR81 18/11/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
307782 2003 WT83 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307783 2003 WJ87 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
307784 2003 WY97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
307785 2003 WC100 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307786 2003 WT100 21/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
307787 2003 WJ103 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307788 2003 WZ104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307789 2003 WN107 23/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307790 2003 WD109 20/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
307791 2003 WZ115 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307792 2003 WO116 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
307793 2003 WW116 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307794 2003 WO117 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307795 2003 WV122 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
307796 2003 WH123 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307797 2003 WP123 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307798 2003 WX124 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307799 2003 WD126 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307800 2003 WD128 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL