Danh sách tiểu hành tinh/30601–30700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30601 2082 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
30602 2086 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
30603 2106 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
30604 2107 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
30605 2204 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
30606 2503 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
30607 2507 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
30608 2573 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
30609 2618 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
30610 2623 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
30611 2627 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
30612 2638 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
30613 2678 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
30614 2778 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
30615 2818 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
30616 3049 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
30617 3068 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
30618 3084 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
30619 4045 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
30620 4126 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
30621 4189 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
30622 4213 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
30623 4226 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
30624 4232 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
30625 4236 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
30626 4240 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
30627 4269 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
30628 4644 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
30629 4667 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
30630 4733 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
30631 6026 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
30632 6117 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
30633 6120 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
30634 6128 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
30635 6186 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
30636 6190 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
30637 6196 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
30638 6237 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
30639 6246 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
30640 6319 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
30641 6349 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
30642 6532 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
30643 6590 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
30644 6601 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
30645 6604 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
30646 6623 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
30647 6642 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
30648 6679 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
30649 6871 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
30650 7638 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
30651 9588 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
30652 1236 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
30653 2190 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
30654 2234 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
30655 2289 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
30656 3098 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
30657 3258 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
30658 4042 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
30659 4109 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
30660 4142 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
30661 4166 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 9,5 km MPC · JPL
30662 4256 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
30663 1026 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
30664 1040 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
30665 1144 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
30666 1156 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
30667 1177 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
30668 1227 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
30669 1234 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
30670 1283 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
30671 1314 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
30672 1346 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
30673 1409 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
30674 1455 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
30675 2042 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
30676 2201 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
30677 2231 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
30678 2265 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
30679 2303 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
30680 3029 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
30681 3084 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
30682 3209 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
30683 3211 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
30684 3237 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
30685 3243 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
30686 3288 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
30687 3347 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
30688 4194 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
30689 4318 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
30690 4633 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
30691 4810 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
30692 5040 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
30693 5069 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 9,5 km MPC · JPL
30694 5112 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
30695 1020 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
30696 1110 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
30697 2137 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
30698 Hippokoon 2299 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
30699 2356 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
30700 2367 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL