Danh sách tiểu hành tinh/305801–305900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305801 2009 DD90 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305802 2009 DH92 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305803 2009 DY92 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305804 2009 DC93 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
305805 2009 DO95 25/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
305806 2009 DU95 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305807 2009 DB97 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305808 2009 DE100 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
305809 2009 DQ100 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305810 2009 DZ101 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305811 2009 DH105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305812 2009 DK105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305813 2009 DM105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305814 2009 DS107 24/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
305815 2009 DT109 19/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
305816 2009 DN113 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
305817 2009 DV119 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
305818 2009 DZ120 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305819 2009 DM122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305820 2009 DR124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305821 2009 DZ124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305822 2009 DN125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
305823 2009 DU126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305824 2009 DA127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
305825 2009 DB127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305826 2009 DG127 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
305827 2009 DK128 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
305828 2009 DM128 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
305829 2009 DS128 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305830 2009 DW128 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305831 2009 DN129 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305832 2009 DD133 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
305833 2009 DN133 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305834 2009 DK136 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
305835 2009 DE137 19/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
305836 2009 DJ137 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305837 2009 DV137 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305838 2009 DM138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
305839 2009 DN138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
305840 2009 DT138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305841 2009 DJ139 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
305842 2009 DY142 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305843 2009 EB 01/03/2009 Mayhill A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
305844 2009 EQ1 02/03/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,5 km MPC · JPL
305845 2009 EK3 15/03/2009 Sandlot G. Hug 760 m MPC · JPL
305846 2009 EW3 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
305847 2009 EJ4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
305848 2009 EM4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
305849 2009 EW4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
305850 2009 EO5 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305851 2009 EB6 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305852 2009 EE7 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305853 2009 EV9 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
305854 2009 EM10 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305855 2009 EB11 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305856 2009 ED13 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
305857 2009 EA16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
305858 2009 EY16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
305859 2009 EG18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305860 2009 EB20 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
305861 2009 EL24 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305862 2009 EV24 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
305863 2009 EO25 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305864 2009 ER25 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
305865 2009 EW25 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
305866 2009 EZ28 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305867 2009 EC29 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305868 2009 EE29 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305869 2009 EO30 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305870 2009 EQ30 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305871 2009 FF1 17/03/2009 Sandlot G. Hug 2,7 km MPC · JPL
305872 2009 FO2 18/03/2009 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
305873 2009 FP2 19/03/2009 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
305874 2009 FW2 18/03/2009 Dauban F. Kugel 2,1 km MPC · JPL
305875 2009 FN3 17/03/2009 Dauban F. Kugel 870 m MPC · JPL
305876 2009 FB9 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305877 2009 FK9 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
305878 2009 FN10 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
305879 2009 FA12 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
305880 2009 FS15 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305881 2009 FX16 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305882 2009 FC17 20/03/2009 Sandlot G. Hug 1,2 km MPC · JPL
305883 2009 FJ17 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
305884 2009 FM17 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
305885 2009 FV17 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
305886 2009 FQ18 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
305887 2009 FK19 20/03/2009 Hibiscus N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
305888 2009 FW19 21/03/2009 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
305889 2009 FA21 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305890 2009 FL21 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305891 2009 FW22 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305892 2009 FO24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
305893 2009 FR24 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
305894 2009 FM26 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305895 2009 FH29 22/03/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
305896 2009 FN29 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305897 2009 FB31 24/03/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
305898 2009 FG31 24/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
305899 2009 FO31 28/03/2009 Mayhill A. Lowe 5,2 km MPC · JPL
305900 2009 FP34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL