Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/305601–305700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305601 2008 YC134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305602 2008 YN135 30/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
305603 2008 YV135 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305604 2008 YW144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305605 2008 YZ152 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
305606 2008 YF154 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305607 2008 YR156 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
305608 2008 YG157 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
305609 2008 YH158 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
305610 2008 YL158 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305611 2008 YW159 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
305612 2008 YY160 30/12/2008 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
305613 2008 YE170 22/12/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
305614 2008 YV170 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305615 2009 AL1 02/01/2009 Weihai Shandong University Obs. 780 m MPC · JPL
305616 2009 AM10 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
305617 2009 AX15 15/01/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 900 m MPC · JPL
305618 2009 AN19 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305619 2009 AP23 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305620 2009 AT24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305621 2009 AE29 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
305622 2009 AV30 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
305623 2009 AD32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305624 2009 AD33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
305625 2009 AJ36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305626 2009 AH41 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
305627 2009 AO45 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305628 2009 BQ2 19/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
305629 2009 BM8 17/01/2009 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
305630 2009 BS9 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
305631 2009 BN12 26/01/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,5 km MPC · JPL
305632 2009 BB13 22/01/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
305633 2009 BY22 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305634 2009 BC25 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305635 2009 BM25 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305636 2009 BR30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
305637 2009 BG31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305638 2009 BD36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
305639 2009 BA39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305640 2009 BZ39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305641 2009 BD40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305642 2009 BR41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
305643 2009 BP42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
305644 2009 BA44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305645 2009 BH45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305646 2009 BX47 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
305647 2009 BG51 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305648 2009 BW51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
305649 2009 BF53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305650 2009 BW54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
305651 2009 BL55 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305652 2009 BB56 17/01/2009 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
305653 2009 BW57 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305654 2009 BY61 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
305655 2009 BZ64 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
305656 2009 BU68 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
305657 2009 BS69 25/01/2009 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
305658 2009 BD71 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
305659 2009 BE73 29/01/2009 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
305660 Romyhaag 2009 BJ73 29/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,0 km MPC · JPL
305661 Joejackson 2009 BN73 29/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 450 m MPC · JPL
305662 2009 BM76 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
305663 2009 BP77 25/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
305664 2009 BH80 31/01/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
305665 2009 BM80 31/01/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
305666 2009 BY80 31/01/2009 Sierra Stars F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
305667 2009 BF83 20/01/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
305668 2009 BN85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
305669 2009 BZ89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305670 2009 BL90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
305671 2009 BA93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
305672 2009 BF93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
305673 2009 BH93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305674 2009 BX93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305675 2009 BO99 28/01/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
305676 2009 BF100 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305677 2009 BA104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305678 2009 BS104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305679 2009 BP106 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 790 m MPC · JPL
305680 2009 BH107 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305681 2009 BR107 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
305682 2009 BA115 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305683 2009 BK117 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
305684 2009 BB124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305685 2009 BY124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305686 2009 BF125 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305687 2009 BM125 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305688 2009 BF127 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305689 2009 BS129 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305690 2009 BB130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305691 2009 BH130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305692 2009 BT130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
305693 2009 BB131 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
305694 2009 BM138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305695 2009 BT146 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
305696 2009 BA147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305697 2009 BR149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
305698 2009 BE157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305699 2009 BY157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
305700 2009 BR165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL