Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/304601–304700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304601 2006 VW71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
304602 2006 VQ73 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304603 2006 VW74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
304604 2006 VF75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304605 2006 VD77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304606 2006 VM81 12/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,2 km MPC · JPL
304607 2006 VG83 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304608 2006 VQ83 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304609 2006 VD84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
304610 2006 VS84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304611 2006 VY85 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304612 2006 VX86 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304613 2006 VV88 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
304614 2006 VT96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304615 2006 VO99 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
304616 2006 VK105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304617 2006 VW106 13/11/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
304618 2006 VH109 13/11/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
304619 2006 VA110 13/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
304620 2006 VD114 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304621 2006 VO114 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
304622 2006 VO118 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304623 2006 VN128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304624 2006 VB134 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
304625 2006 VJ136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
304626 2006 VA138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304627 2006 VM139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304628 2006 VP139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304629 2006 VA140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304630 2006 VR140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304631 2006 VA141 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
304632 2006 VT141 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304633 2006 VN148 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304634 2006 VU149 09/11/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
304635 2006 VK150 09/11/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
304636 2006 VM152 09/11/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
304637 2006 VU155 27/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
304638 2006 VA169 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
304639 2006 VD171 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
304640 2006 WW1 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
304641 2006 WY1 18/11/2006 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
304642 2006 WL5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
304643 2006 WM8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
304644 2006 WU8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
304645 2006 WY8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304646 2006 WP11 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
304647 2006 WY11 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
304648 2006 WM14 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
304649 2006 WZ14 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
304650 2006 WS16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
304651 2006 WN22 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304652 2006 WC23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
304653 2006 WF25 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
304654 2006 WB26 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
304655 2006 WL26 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304656 2006 WW27 22/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
304657 2006 WY27 22/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
304658 2006 WV30 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304659 2006 WR33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304660 2006 WS49 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
304661 2006 WW49 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
304662 2006 WZ54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
304663 2006 WL59 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304664 2006 WK69 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
304665 2006 WB70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304666 2006 WW72 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304667 2006 WY72 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304668 2006 WA78 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304669 2006 WK92 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
304670 2006 WC93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304671 2006 WA95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304672 2006 WH95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304673 2006 WP95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304674 2006 WZ95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304675 2006 WU98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
304676 2006 WH101 19/11/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
304677 2006 WK103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
304678 2006 WJ104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304679 2006 WM108 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304680 2006 WP109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304681 2006 WV109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304682 2006 WU111 19/11/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
304683 2006 WW120 21/11/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
304684 2006 WM126 22/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
304685 2006 WK137 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304686 2006 WY139 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304687 2006 WC145 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304688 2006 WZ147 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304689 2006 WP148 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304690 2006 WM149 12/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
304691 2006 WC162 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
304692 2006 WJ162 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304693 2006 WF166 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304694 2006 WC167 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304695 2006 WU169 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
304696 2006 WR171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304697 2006 WM172 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304698 2006 WQ174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
304699 2006 WA175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304700 2006 WF175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL