Danh sách tiểu hành tinh/305101–305200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305101 2007 VS49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
305102 2007 VQ55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305103 2007 VT55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305104 2007 VS57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305105 2007 VC59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305106 2007 VJ60 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
305107 2007 VP60 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305108 2007 VZ60 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305109 2007 VS61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305110 2007 VR72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305111 2007 VG75 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305112 2007 VF77 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305113 2007 VK83 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
305114 2007 VM88 02/11/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
305115 2007 VG90 04/11/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
305116 2007 VQ90 05/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
305117 2007 VY93 06/11/2007 Needville Needville Obs. 1,6 km MPC · JPL
305118 2007 VH95 08/11/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
305119 2007 VC98 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305120 2007 VK98 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305121 2007 VZ99 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305122 2007 VQ114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305123 2007 VP116 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
305124 2007 VB117 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305125 2007 VT121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
305126 2007 VU135 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305127 2007 VY139 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305128 2007 VU141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305129 2007 VQ143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305130 2007 VG144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305131 2007 VX145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305132 2007 VK147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305133 2007 VJ148 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305134 2007 VV152 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305135 2007 VB155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305136 2007 VO155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
305137 2007 VE156 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305138 2007 VY157 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
305139 2007 VD164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305140 2007 VO168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305141 2007 VV168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305142 2007 VY171 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
305143 2007 VE173 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305144 2007 VN176 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
305145 2007 VS177 06/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
305146 2007 VT186 12/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
305147 2007 VU191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305148 2007 VC195 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
305149 2007 VH198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
305150 2007 VM202 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
305151 2007 VR209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305152 2007 VS209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305153 2007 VM210 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305154 2007 VY213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305155 2007 VS214 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305156 2007 VK217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305157 2007 VC219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
305158 2007 VQ220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305159 2007 VJ221 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
305160 2007 VP221 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
305161 2007 VA222 06/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,2 km MPC · JPL
305162 2007 VM227 12/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
305163 2007 VB235 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305164 2007 VY238 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305165 2007 VP248 13/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
305166 2007 VF260 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
305167 2007 VL264 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305168 2007 VQ266 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305169 2007 VP269 14/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
305170 2007 VW276 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305171 2007 VX277 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305172 2007 VQ280 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305173 2007 VZ281 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305174 2007 VF284 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305175 2007 VH286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305176 2007 VA292 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305177 2007 VL292 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305178 2007 VY294 16/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
305179 2007 VW295 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305180 2007 VA299 11/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
305181 Donelaitis 2007 VR302 05/11/2007 Moletai K. Černis 3,6 km MPC · JPL
305182 2007 VZ306 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305183 2007 VA307 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305184 2007 VV308 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305185 2007 VM309 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
305186 2007 VW312 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
305187 2007 VV314 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305188 2007 VQ315 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305189 2007 VM319 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305190 2007 VS323 04/11/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
305191 2007 VV323 04/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
305192 2007 VC324 05/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
305193 2007 VS325 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305194 2007 VT325 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
305195 2007 VF326 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305196 2007 VM326 04/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
305197 2007 VW328 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305198 2007 VF331 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
305199 2007 VS333 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
305200 2007 VY334 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL