Danh sách tiểu hành tinh/305001–305100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305001 2007 TQ267 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305002 2007 TQ269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305003 2007 TW289 12/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
305004 2007 TR290 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305005 2007 TX319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305006 2007 TC322 10/10/2007 Lulin Observatory LUSS 1,9 km MPC · JPL
305007 2007 TT328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305008 2007 TU330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305009 2007 TL331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305010 2007 TM332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305011 2007 TY334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305012 2007 TB339 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305013 2007 TN343 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305014 2007 TT355 11/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
305015 2007 TO357 13/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
305016 2007 TS360 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305017 2007 TS361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
305018 2007 TF362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305019 2007 TH362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
305020 2007 TT363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
305021 2007 TR381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
305022 2007 TK383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
305023 2007 TD384 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
305024 2007 TQ389 13/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
305025 2007 TQ391 15/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
305026 2007 TT395 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305027 2007 TW397 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305028 2007 TD400 15/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
305029 2007 TV403 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305030 2007 TZ404 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305031 2007 TG414 15/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
305032 2007 TT418 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305033 2007 TM419 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305034 2007 TC421 11/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
305035 2007 TZ422 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
305036 2007 TK425 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305037 2007 TU425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
305038 2007 TQ426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305039 2007 TF434 08/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
305040 2007 TP436 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305041 2007 TK449 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305042 2007 TV451 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305043 2007 UP1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
305044 2007 UB8 16/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
305045 2007 UV12 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
305046 2007 UL16 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
305047 2007 UV21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305048 2007 UT23 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305049 2007 UZ23 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305050 2007 UT40 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305051 2007 UB42 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305052 2007 US42 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305053 2007 US58 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305054 2007 UY60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
305055 2007 UD62 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
305056 2007 UD65 30/10/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
305057 2007 UL65 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305058 2007 UP72 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
305059 2007 UL76 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305060 2007 UY77 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305061 2007 UA80 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
305062 2007 UA83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305063 2007 UQ83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305064 2007 UM85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305065 2007 UF86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305066 2007 UU96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305067 2007 UO98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305068 2007 UY99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305069 2007 UD100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305070 2007 UU100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305071 2007 UC102 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305072 2007 UQ103 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305073 2007 UJ104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
305074 2007 UK104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305075 2007 US105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305076 2007 UZ106 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305077 2007 UC109 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305078 2007 UC111 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305079 2007 UD116 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305080 2007 US118 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305081 2007 UT119 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
305082 2007 UV127 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305083 2007 UA128 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305084 2007 UJ129 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305085 2007 UZ129 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
305086 2007 UL131 16/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
305087 2007 UC136 21/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
305088 2007 UV141 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
305089 2007 VO2 02/11/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,9 km MPC · JPL
305090 2007 VQ4 03/11/2007 Socorro LINEAR AMO 2,0 km MPC · JPL
305091 2007 VX11 05/11/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
305092 2007 VG12 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305093 2007 VM14 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
305094 2007 VM15 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305095 2007 VR30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305096 2007 VB37 02/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
305097 2007 VR42 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
305098 2007 VZ44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305099 2007 VE48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305100 2007 VJ49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL