Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/304401–304500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304401 2006 TW23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
304402 2006 TL27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304403 2006 TA28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304404 2006 TM28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304405 2006 TE33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304406 2006 TH40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304407 2006 TU40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304408 2006 TY40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
304409 2006 TT41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
304410 2006 TA47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304411 2006 TK47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304412 2006 TM48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304413 2006 TW51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304414 2006 TR52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304415 2006 TV53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304416 2006 TU56 14/10/2006 Sandlot Sandlot Obs. 2,9 km MPC · JPL
304417 2006 TP57 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
304418 2006 TD58 15/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
304419 2006 TT63 10/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
304420 2006 TK64 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
304421 2006 TY64 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304422 2006 TQ67 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
304423 2006 TM68 11/10/2006 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
304424 2006 TJ74 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
304425 2006 TG77 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
304426 2006 TS77 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304427 2006 TX80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304428 2006 TO81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304429 2006 TT86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304430 2006 TW87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
304431 2006 TY88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304432 2006 TC90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304433 2006 TH91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304434 2006 TE94 15/10/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
304435 2006 TQ97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
304436 2006 TK98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
304437 2006 TK99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
304438 2006 TM99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304439 2006 TZ106 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304440 2006 TB110 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304441 2006 TV120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
304442 2006 TN121 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
304443 2006 TN126 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304444 2006 TH128 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304445 2006 TD130 11/10/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
304446 2006 UP3 16/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 2,9 km MPC · JPL
304447 2006 UR6 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
304448 2006 UL9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
304449 2006 UX9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304450 2006 UU11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304451 2006 UO13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304452 2006 US14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
304453 2006 UZ14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304454 2006 UW20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304455 2006 UF21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304456 2006 UR22 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
304457 2006 UB23 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304458 2006 UK27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304459 2006 UV27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
304460 2006 UX27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
304461 2006 UZ30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304462 2006 UG32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304463 2006 UG41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304464 2006 UP44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304465 2006 UY46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304466 2006 UC48 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304467 2006 UT51 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304468 2006 UV56 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304469 2006 UU65 16/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
304470 2006 UU66 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
304471 2006 UD74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304472 2006 UC75 17/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
304473 2006 US79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304474 2006 UE84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
304475 2006 UD85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
304476 2006 UM86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
304477 2006 UY87 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
304478 2006 UV88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
304479 2006 UL89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304480 2006 UU89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304481 2006 UC95 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304482 2006 UJ96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304483 2006 UV99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304484 2006 UP103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304485 2006 UV105 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304486 2006 UF108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
304487 2006 UJ113 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304488 2006 UR113 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304489 2006 UB117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304490 2006 UJ118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304491 2006 UB121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304492 2006 UU121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304493 2006 UO124 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
304494 2006 UF126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304495 2006 UM136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
304496 2006 UG139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304497 2006 UE141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304498 2006 UW153 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304499 2006 UL157 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
304500 2006 UK158 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL