Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/304301–304400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304301 2006 SO106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304302 2006 ST117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304303 2006 SN121 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
304304 2006 SZ129 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
304305 2006 SW138 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
304306 2006 SF141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
304307 2006 SN142 19/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
304308 2006 SG144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304309 2006 SA146 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304310 2006 SG157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
304311 2006 SL159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304312 2006 SC161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304313 2006 SD162 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304314 2006 ST164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304315 2006 SU164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304316 2006 SB167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304317 2006 SF168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304318 2006 SU169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304319 2006 SE171 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304320 2006 SF171 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304321 2006 SS174 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
304322 2006 SO178 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
304323 2006 SH183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304324 2006 SV184 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
304325 2006 SM186 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
304326 2006 SX187 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304327 2006 SC202 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304328 2006 SK206 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304329 2006 SD211 26/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
304330 2006 SX217 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
304331 2006 ST222 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
304332 2006 SX223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
304333 2006 SX224 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
304334 2006 ST231 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304335 2006 SD234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304336 2006 SM249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304337 2006 SM250 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304338 2006 SK251 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304339 2006 SO253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
304340 2006 SR256 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304341 2006 SN258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304342 2006 SX258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304343 2006 SF262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
304344 2006 SK263 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304345 2006 SD264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304346 2006 SZ266 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304347 2006 SV274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304348 2006 SL282 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
304349 2006 SO285 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304350 2006 SX290 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,2 km MPC · JPL
304351 2006 SK295 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304352 2006 SD296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304353 2006 SW310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304354 2006 SB313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304355 2006 SB315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304356 2006 SW321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304357 2006 SY322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304358 2006 SJ329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304359 2006 SF330 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304360 2006 SM333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304361 2006 SA335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304362 2006 SA336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304363 2006 SW336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304364 2006 SK340 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304365 2006 SJ341 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304366 2006 SP346 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304367 2006 SR361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
304368 Móricz 2006 SX363 26/09/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Csák 3,4 km MPC · JPL
304369 2006 SZ363 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304370 2006 SC369 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
304371 2006 SO373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
304372 2006 SD376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,3 km MPC · JPL
304373 2006 SZ376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
304374 2006 SB378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
304375 2006 SD378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
304376 2006 SF381 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
304377 2006 SN381 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
304378 2006 SJ382 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
304379 2006 SU383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
304380 2006 SZ384 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
304381 2006 SA388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
304382 2006 SR392 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304383 2006 SZ392 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304384 2006 SD393 28/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
304385 2006 SE393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
304386 2006 SS394 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304387 2006 SQ399 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304388 2006 SQ401 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
304389 2006 SF402 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
304390 2006 SH403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
304391 2006 SK403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
304392 2006 SM407 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304393 2006 SL413 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
304394 2006 TA1 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
304395 2006 TJ1 01/10/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
304396 2006 TU2 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
304397 2006 TD3 02/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
304398 2006 TH8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304399 2006 TP14 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304400 2006 TS22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL