Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/303401–303500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303401 2004 XA110 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
303402 2004 XG119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303403 2004 XN119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303404 2004 XT147 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303405 2004 XM158 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303406 2004 XX158 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303407 2004 XM159 14/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
303408 2004 XM171 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303409 2004 XJ176 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
303410 2004 XX180 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
303411 2004 XH181 15/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303412 2004 YE6 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
303413 2004 YK13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303414 2004 YB14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
303415 2004 YF14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
303416 2004 YF18 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
303417 2004 YH25 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303418 2005 AO 05/01/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 660 m MPC · JPL
303419 2005 AV1 01/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
303420 2005 AA4 06/01/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
303421 2005 AO4 06/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
303422 2005 AS4 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
303423 2005 AN5 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
303424 2005 AV5 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
303425 2005 AZ5 06/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
303426 2005 AJ6 06/01/2005 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
303427 2005 AQ6 06/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
303428 2005 AV14 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
303429 2005 AR21 06/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
303430 2005 AV22 07/01/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
303431 2005 AO31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303432 2005 AW33 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303433 2005 AA36 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
303434 2005 AY36 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303435 2005 AE45 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
303436 2005 AH50 13/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
303437 2005 AO51 13/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
303438 2005 AK54 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303439 2005 AH58 15/01/2005 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
303440 2005 AR60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303441 2005 AV60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
303442 2005 AF65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
303443 2005 AE67 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
303444 2005 AA77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303445 2005 AL78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
303446 2005 AR79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
303447 2005 AT79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
303448 2005 AD81 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
303449 2005 BE2 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch APO 810 m MPC · JPL
303450 2005 BY2 19/01/2005 Socorro LINEAR 190 m MPC · JPL
303451 2005 BX4 16/01/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
303452 2005 BL14 20/01/2005 Wrightwood J. W. Young 980 m MPC · JPL
303453 2005 BC18 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
303454 2005 BN20 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
303455 2005 BY21 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
303456 2005 CJ2 01/02/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
303457 2005 CU4 01/02/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
303458 2005 CF8 01/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
303459 2005 CF9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303460 2005 CD13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
303461 2005 CR14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
303462 2005 CF17 02/02/2005 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
303463 2005 CO23 02/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
303464 2005 CZ25 05/02/2005 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
303465 2005 CM26 01/02/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
303466 2005 CZ30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
303467 2005 CV42 02/02/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
303468 2005 CO43 02/02/2005 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
303469 2005 CK52 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
303470 2005 CZ61 13/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,3 km MPC · JPL
303471 2005 CY62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
303472 2005 CM67 15/02/2005 Gnosca S. Sposetti 1,7 km MPC · JPL
303473 2005 CQ67 01/02/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
303474 2005 CJ68 02/02/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
303475 2005 CF79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303476 2005 EO10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
303477 2005 EA21 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
303478 2005 EO21 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
303479 2005 EV28 03/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
303480 2005 EV30 03/03/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
303481 2005 EH31 01/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
303482 2005 ET47 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
303483 2005 EH50 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
303484 2005 EZ51 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303485 2005 ET69 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
303486 2005 EJ71 02/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
303487 2005 EB77 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303488 2005 EB91 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
303489 2005 EA101 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
303490 2005 EG101 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
303491 2005 EM102 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303492 2005 ER109 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
303493 2005 EE119 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
303494 2005 EL121 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303495 2005 EF125 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
303496 2005 EA129 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303497 2005 EY130 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303498 2005 EN135 09/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,1 km MPC · JPL
303499 2005 EY135 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
303500 2005 EZ141 10/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL