Danh sách tiểu hành tinh/304201–304300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304201 2006 QN106 28/08/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
304202 2006 QQ106 28/08/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
304203 2006 QR110 27/08/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,5 km MPC · JPL
304204 2006 QK112 23/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
304205 2006 QB116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
304206 2006 QJ116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
304207 2006 QB117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
304208 2006 QY117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
304209 2006 QD120 29/08/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
304210 2006 QY120 29/08/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
304211 2006 QT123 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
304212 2006 QN127 17/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
304213 2006 QF130 19/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
304214 2006 QU133 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
304215 2006 QS136 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
304216 2006 QU138 16/08/2006 Lulin C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,3 km MPC · JPL
304217 2006 QH142 18/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
304218 2006 QM146 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304219 2006 QT147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304220 2006 QE158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304221 2006 QJ158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304222 2006 QA160 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304223 2006 QN161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
304224 2006 QP162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304225 2006 QX163 29/08/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
304226 2006 QG164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
304227 2006 QD168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
304228 2006 QD183 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304229 2006 QE183 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304230 2006 QG184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304231 2006 QH184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304232 2006 QB185 24/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
304233 Majaess 2006 RE3 14/09/2006 Mauna Kea D. D. Balam 3,5 km MPC · JPL
304234 2006 RY4 14/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
304235 2006 RS9 13/09/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
304236 2006 RH11 12/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
304237 2006 RL11 12/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
304238 2006 RN13 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304239 2006 RS15 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
304240 2006 RK20 15/09/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
304241 2006 RS26 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
304242 2006 RE28 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304243 2006 RJ29 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304244 2006 RZ29 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304245 2006 RD40 12/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
304246 2006 RB43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304247 2006 RR44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304248 2006 RR47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304249 2006 RS47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304250 2006 RP49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304251 2006 RN50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304252 2006 RP50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304253 2006 RA51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304254 2006 RR56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304255 2006 RX60 14/09/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
304256 2006 RH65 14/09/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
304257 2006 RP66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304258 2006 RD69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304259 2006 RJ69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304260 2006 RX79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304261 2006 RT80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304262 2006 RZ81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304263 2006 RP83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
304264 2006 RU85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304265 2006 RN89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304266 2006 RB92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304267 2006 RQ93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304268 2006 RK95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304269 2006 RL96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304270 2006 RF98 14/09/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
304271 2006 RK102 06/09/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
304272 2006 RG104 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
304273 2006 RT117 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,7 km MPC · JPL
304274 2006 RF122 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304275 2006 SJ10 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304276 2006 SP15 17/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
304277 2006 SL20 19/09/2006 Vallemare Borbon V. S. Casulli 1,6 km MPC · JPL
304278 2006 SM24 16/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
304279 2006 SG29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304280 2006 SU29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304281 2006 SG38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304282 2006 SL47 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
304283 2006 SD52 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
304284 2006 SB53 20/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
304285 2006 SO58 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
304286 2006 SJ60 18/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
304287 2006 SL61 18/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
304288 2006 SJ64 19/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,9 km MPC · JPL
304289 2006 SO68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304290 2006 SM70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304291 2006 SW73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
304292 2006 SK77 18/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
304293 2006 SQ78 25/09/2006 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
304294 2006 SG82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304295 2006 SM85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304296 2006 SY87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304297 2006 SZ87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304298 2006 SF100 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
304299 2006 SL101 19/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
304300 2006 SS102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL