Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/303301–303400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303301 2004 TQ4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
303302 2004 TQ5 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
303303 2004 TW15 09/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303304 2004 TW17 11/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,2 km MPC · JPL
303305 2004 TS19 13/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 920 m MPC · JPL
303306 2004 TU21 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
303307 2004 TG32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
303308 2004 TV38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
303309 2004 TV41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303310 2004 TV43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
303311 2004 TB46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
303312 2004 TJ47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
303313 2004 TU50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
303314 2004 TA56 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
303315 2004 TX58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303316 2004 TB62 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
303317 2004 TT73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
303318 2004 TL75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
303319 2004 TZ77 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303320 2004 TF80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303321 2004 TR81 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303322 2004 TV94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
303323 2004 TZ94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
303324 2004 TU103 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
303325 2004 TH105 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
303326 2004 TS110 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
303327 2004 TB111 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
303328 2004 TO112 07/10/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
303329 2004 TH119 06/10/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
303330 2004 TY119 06/10/2004 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
303331 2004 TH122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
303332 2004 TQ123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
303333 2004 TY131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
303334 2004 TU142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
303335 2004 TF145 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303336 2004 TK157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303337 2004 TH163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303338 2004 TB173 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
303339 2004 TP196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
303340 2004 TP203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303341 2004 TO209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
303342 2004 TQ210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
303343 2004 TA213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303344 2004 TB213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303345 2004 TD221 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303346 2004 TB222 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303347 2004 TH249 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303348 2004 TA250 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303349 2004 TW273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
303350 2004 TE294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
303351 2004 TS295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
303352 2004 TN298 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
303353 2004 TQ325 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303354 2004 TR327 03/10/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
303355 2004 TU330 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303356 2004 TD334 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
303357 2004 TY345 15/10/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
303358 2004 TO346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
303359 2004 TM357 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303360 2004 TP359 09/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
303361 2004 TY366 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
303362 2004 UR7 21/10/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
303363 2004 UQ9 23/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 900 m MPC · JPL
303364 2004 VM5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
303365 2004 VX17 03/11/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
303366 2004 VK20 04/11/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
303367 2004 VE23 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
303368 2004 VH23 05/11/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
303369 2004 VJ26 04/11/2004 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
303370 2004 VR28 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303371 2004 VT44 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
303372 2004 VT51 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
303373 2004 VS53 07/11/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303374 2004 VU56 04/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
303375 2004 VA65 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303376 2004 VN95 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303377 2004 WZ1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
303378 2004 WD2 18/11/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303379 2004 XS 01/12/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
303380 2004 XW7 02/12/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
303381 2004 XM9 02/12/2004 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
303382 2004 XD23 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303383 2004 XP28 10/12/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
303384 2004 XH32 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
303385 2004 XV32 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
303386 2004 XM42 02/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
303387 2004 XU42 09/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
303388 2004 XO49 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
303389 2004 XM56 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
303390 2004 XW57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303391 2004 XU58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303392 2004 XT62 10/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303393 2004 XL70 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303394 2004 XV81 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303395 2004 XQ90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303396 2004 XQ97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303397 2004 XZ101 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303398 2004 XZ103 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303399 2004 XO105 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303400 2004 XC109 12/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL