Danh sách tiểu hành tinh/305301–305400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305301 2008 AY24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305302 2008 AV26 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305303 2008 AC31 12/01/2008 Kanab E. E. Sheridan 1,4 km MPC · JPL
305304 2008 AO34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305305 2008 AE36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305306 2008 AO36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305307 2008 AN37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305308 2008 AK38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
305309 2008 AP40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
305310 2008 AW40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
305311 2008 AX42 10/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
305312 2008 AL43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
305313 2008 AU44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305314 2008 AG45 10/01/2008 Lulin LUSS 2,9 km MPC · JPL
305315 2008 AH45 10/01/2008 Lulin LUSS 1,4 km MPC · JPL
305316 2008 AR50 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305317 2008 AH53 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305318 2008 AU54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305319 2008 AQ64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305320 2008 AW66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305321 2008 AJ67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305322 2008 AB76 11/01/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
305323 2008 AA77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305324 2008 AP81 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305325 2008 AX84 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305326 2008 AU86 11/01/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
305327 2008 AY87 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
305328 2008 AT93 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305329 2008 AY94 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305330 2008 AB95 19/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
305331 2008 AM95 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305332 2008 AU97 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
305333 2008 AD105 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
305334 2008 AF106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305335 2008 AY106 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305336 2008 AL107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305337 2008 AM107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305338 2008 AB111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305339 2008 AV111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305340 2008 AM115 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305341 2008 AT115 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305342 2008 AH116 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
305343 2008 AX116 11/01/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
305344 2008 AB122 06/01/2008 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,1 km MPC · JPL
305345 2008 AS129 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
305346 2008 AP134 05/01/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
305347 2008 AV135 11/01/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
305348 2008 AE136 12/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
305349 2008 BG7 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305350 2008 BC9 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
305351 2008 BW12 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305352 2008 BZ12 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
305353 2008 BM13 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305354 2008 BK14 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
305355 2008 BU18 29/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
305356 2008 BB23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
305357 2008 BA28 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
305358 2008 BX28 30/01/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
305359 2008 BW32 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305360 2008 BQ34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305361 2008 BB35 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
305362 2008 BH35 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
305363 2008 BO40 31/01/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
305364 2008 BG41 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305365 2008 BA47 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305366 2008 BD47 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
305367 2008 BL53 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
305368 2008 BB54 31/01/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
305369 2008 CY 02/02/2008 Gaisberg R. Gierlinger 4,0 km MPC · JPL
305370 2008 CQ3 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
305371 2008 CT4 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
305372 2008 CS10 03/02/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
305373 2008 CX10 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305374 2008 CA11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305375 2008 CC11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305376 2008 CS11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
305377 2008 CT13 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305378 2008 CC15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305379 2008 CA18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305380 2008 CK24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305381 2008 CU29 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305382 2008 CP36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305383 2008 CQ38 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305384 2008 CO39 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305385 2008 CT39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305386 2008 CF44 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305387 2008 CX44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305388 2008 CL45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
305389 2008 CG50 06/02/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
305390 2008 CE54 07/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
305391 2008 CP57 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305392 2008 CS57 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
305393 2008 CW59 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305394 2008 CP63 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305395 2008 CW64 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305396 2008 CV67 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305397 2008 CB74 09/02/2008 Junk Bond D. Healy 1,3 km MPC · JPL
305398 2008 CD77 06/02/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
305399 2008 CG77 06/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
305400 2008 CV77 06/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL