Danh sách tiểu hành tinh/302301–302400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302301 2001 YN94 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
302302 2001 YH100 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302303 2001 YF109 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
302304 2001 YS111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
302305 2001 YN121 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302306 2001 YE129 17/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302307 2001 YO132 20/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302308 2001 YU149 19/12/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
302309 2001 YT158 18/12/2001 Apache Point SDSS 610 m MPC · JPL
302310 2001 YZ160 16/12/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
302311 2002 AA 03/01/2002 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
302312 2002 AX5 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302313 2002 AK9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
302314 2002 AE32 08/01/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
302315 2002 AN45 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302316 2002 AF47 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302317 2002 AS47 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
302318 2002 AE48 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302319 2002 AM54 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302320 2002 AR58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302321 2002 AO60 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
302322 2002 AE67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
302323 2002 AW72 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
302324 2002 AQ75 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302325 2002 AX75 08/01/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
302326 2002 AB76 08/01/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
302327 2002 AS76 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
302328 2002 AA79 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302329 2002 AD88 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
302330 2002 AM89 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302331 2002 AF95 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
302332 2002 AX100 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302333 2002 AE101 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302334 2002 AT104 09/01/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302335 2002 AW104 09/01/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
302336 2002 AX110 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302337 2002 AV117 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
302338 2002 AU119 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
302339 2002 AB130 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 890 m MPC · JPL
302340 2002 AG135 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302341 2002 AT138 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
302342 2002 AY138 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302343 2002 AL142 13/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
302344 2002 AG148 13/01/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
302345 2002 AC158 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302346 2002 AJ172 14/01/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
302347 2002 AV173 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302348 2002 AS174 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302349 2002 AT174 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302350 2002 AW181 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
302351 2002 AT203 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
302352 2002 BM2 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
302353 2002 BH3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
302354 2002 BZ3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
302355 2002 BB13 18/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302356 2002 BP18 21/01/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
302357 2002 BE26 26/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302358 2002 BY26 17/01/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
302359 2002 BR29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
302360 2002 BO31 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
302361 2002 BQ31 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
302362 2002 BE32 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
302363 2002 CC 01/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
302364 2002 CX1 03/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
302365 2002 CD9 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
302366 2002 CJ10 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
302367 2002 CV12 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,7 km MPC · JPL
302368 2002 CM19 04/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302369 2002 CA21 04/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
302370 2002 CJ21 05/02/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
302371 2002 CQ21 05/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
302372 2002 CF22 05/02/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
302373 2002 CP28 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302374 2002 CE41 07/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
302375 2002 CF41 07/02/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
302376 2002 CG43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,1 km MPC · JPL
302377 2002 CS43 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302378 2002 CY45 08/02/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
302379 2002 CT50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
302380 2002 CZ56 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
302381 2002 CL58 11/02/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
302382 2002 CD64 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
302383 2002 CG64 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302384 2002 CO64 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
302385 2002 CA65 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
302386 2002 CU70 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302387 2002 CK75 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302388 2002 CL75 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
302389 2002 CR77 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302390 2002 CZ79 07/02/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
302391 2002 CR80 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
302392 2002 CA81 07/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
302393 2002 CF88 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302394 2002 CF89 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
302395 2002 CS91 07/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
302396 2002 CN93 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302397 2002 CC97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302398 2002 CC101 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302399 2002 CK103 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302400 2002 CL104 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL