Danh sách tiểu hành tinh/302501–302600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302501 2002 GN126 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302502 2002 GQ128 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302503 2002 GR129 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302504 2002 GQ150 14/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
302505 2002 GO163 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302506 2002 GZ164 14/04/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
302507 2002 GS169 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302508 2002 GU176 08/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
302509 2002 GK184 03/04/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
302510 2002 GP189 02/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
302511 2002 GJ190 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302512 2002 HJ2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302513 2002 HY5 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302514 2002 JP38 09/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302515 2002 JK66 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302516 2002 JV69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
302517 2002 JJ71 08/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302518 2002 JE78 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302519 2002 JL79 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302520 2002 JA130 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
302521 2002 JT134 09/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302522 2002 JC147 13/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
302523 2002 KH3 17/05/2002 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
302524 2002 KA10 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302525 2002 KR16 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
302526 2002 LQ3 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302527 2002 LR22 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302528 2002 LH27 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
302529 2002 LU39 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302530 2002 LC58 13/06/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
302531 2002 LL58 13/06/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
302532 2002 LL64 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
302533 2002 LN64 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302534 2002 LQ64 11/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
302535 2002 MM5 16/06/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302536 2002 NM 23/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
302537 2002 NZ 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
302538 2002 NE8 12/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
302539 2002 NG38 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
302540 2002 NA40 14/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302541 2002 NL44 12/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
302542 Tilmann 2002 NG57 05/07/2002 Palomar M. Meyer 2,1 km MPC · JPL
302543 2002 NW63 08/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302544 2002 NS67 09/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302545 2002 NE68 12/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
302546 2002 NH72 15/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
302547 2002 NX74 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
302548 2002 NA77 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302549 2002 OO8 19/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302550 2002 OC12 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
302551 2002 OC23 20/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
302552 2002 OA28 19/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302553 2002 ON28 20/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302554 2002 OV30 20/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
302555 2002 OA33 29/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302556 2002 OW33 22/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302557 2002 OD34 16/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
302558 2002 OZ34 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
302559 2002 OQ36 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
302560 2002 PG 01/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
302561 2002 PB3 03/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302562 2002 PS15 06/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
302563 2002 PV16 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302564 2002 PH27 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302565 2002 PK30 06/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
302566 2002 PN35 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302567 2002 PS52 08/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
302568 2002 PW54 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302569 2002 PR71 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
302570 2002 PD73 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302571 2002 PR73 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302572 2002 PB79 11/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
302573 2002 PU83 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
302574 2002 PV90 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302575 2002 PU103 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
302576 2002 PE106 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302577 2002 PX108 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
302578 2002 PC110 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
302579 2002 PR115 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302580 2002 PW132 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
302581 2002 PK155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
302582 2002 PT172 15/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302583 2002 PF180 08/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302584 2002 PS180 15/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
302585 2002 PD189 07/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302586 2002 PY195 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
302587 2002 PB196 07/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
302588 2002 PK197 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
302589 2002 PT198 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
302590 2002 QX1 16/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302591 2002 QE7 18/08/2002 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
302592 2002 QZ13 26/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
302593 2002 QF14 26/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
302594 2002 QL25 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
302595 2002 QC53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
302596 2002 QL59 28/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302597 2002 QP60 26/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302598 2002 QL65 17/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302599 2002 QM65 27/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302600 2002 QH73 28/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL