Danh sách tiểu hành tinh/300701–300800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
300701 2007 VJ89 04/11/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
300702 2007 VZ90 06/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
300703 2007 VG94 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
300704 2007 VP94 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
300705 2007 VP99 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300706 2007 VM100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300707 2007 VY101 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
300708 2007 VX102 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
300709 2007 VU108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300710 2007 VJ110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300711 2007 VN113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300712 2007 VV114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300713 2007 VQ115 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300714 2007 VJ117 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300715 2007 VO117 03/11/2007 Lulin LUSS 2,2 km MPC · JPL
300716 2007 VP117 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300717 2007 VC120 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300718 2007 VH120 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300719 2007 VG121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300720 2007 VS121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300721 2007 VW124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300722 2007 VC125 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300723 2007 VD125 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
300724 2007 VP125 07/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
300725 2007 VP132 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
300726 2007 VW132 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
300727 2007 VW133 02/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
300728 2007 VV137 06/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
300729 2007 VK141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300730 2007 VF142 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300731 2007 VR142 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300732 2007 VP144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300733 2007 VE145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300734 2007 VH147 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300735 2007 VL147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300736 2007 VX148 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
300737 2007 VY148 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
300738 2007 VP155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300739 2007 VZ157 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300740 2007 VT161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300741 2007 VJ165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300742 2007 VN167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300743 2007 VS171 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300744 2007 VO180 07/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
300745 2007 VU189 13/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
300746 2007 VR190 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300747 2007 VV191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
300748 2007 VD192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
300749 2007 VP192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
300750 2007 VC201 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
300751 2007 VL209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
300752 2007 VX211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
300753 2007 VL215 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
300754 2007 VL221 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300755 2007 VY221 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
300756 2007 VR224 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
300757 2007 VK229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300758 2007 VZ229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300759 2007 VC234 09/11/2007 Eskridge G. Hug 2,6 km MPC · JPL
300760 2007 VP235 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300761 2007 VE237 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300762 2007 VR238 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
300763 2007 VN240 07/11/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
300764 2007 VV242 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300765 2007 VL244 15/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
300766 2007 VX244 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
300767 2007 VU247 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
300768 2007 VE251 09/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
300769 2007 VT251 10/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
300770 2007 VW251 12/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
300771 2007 VN257 13/11/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
300772 2007 VO257 13/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
300773 2007 VV258 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
300774 2007 VH261 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300775 2007 VN261 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300776 2007 VA269 12/11/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
300777 2007 VU276 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300778 2007 VT279 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300779 2007 VM285 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
300780 2007 VY285 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300781 2007 VW286 15/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
300782 2007 VX286 15/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
300783 2007 VF287 15/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
300784 2007 VL299 12/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
300785 2007 VN303 03/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
300786 2007 VF309 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
300787 2007 VA312 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300788 2007 VG315 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
300789 2007 VN315 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300790 2007 VF318 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
300791 2007 VF321 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300792 2007 VN321 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300793 2007 VX321 08/11/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
300794 2007 VU323 04/11/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
300795 2007 VM331 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300796 2007 VR331 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300797 2007 VT331 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300798 2007 VV331 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
300799 2007 VZ331 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
300800 2007 VB332 07/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL