Danh sách tiểu hành tinh/300601–300700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
300601 2007 TO432 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300602 2007 TE434 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300603 2007 TB435 09/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
300604 2007 TJ436 04/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
300605 2007 TF438 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300606 2007 TO439 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
300607 2007 TA441 10/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
300608 2007 TT441 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
300609 2007 TE445 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
300610 2007 TP448 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300611 2007 TB452 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
300612 2007 UJ1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
300613 2007 UP5 20/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
300614 2007 UL9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
300615 2007 UJ11 19/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
300616 2007 UU11 19/10/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
300617 2007 UV11 19/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
300618 2007 UA16 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
300619 2007 UL20 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
300620 2007 US22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300621 2007 UL26 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
300622 2007 UW28 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300623 2007 UG33 16/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
300624 2007 UR33 16/10/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
300625 2007 UW36 19/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
300626 2007 UR37 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300627 2007 UE38 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300628 2007 UX39 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
300629 2007 UE41 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
300630 2007 UJ42 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300631 2007 UM43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
300632 2007 UB47 20/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
300633 2007 UO47 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
300634 2007 UT47 19/10/2007 Lulin LUSS 1,6 km MPC · JPL
300635 2007 UN54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300636 2007 UT55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300637 2007 UZ55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300638 2007 UA59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300639 2007 UG59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300640 2007 UU59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
300641 2007 UM60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
300642 2007 UQ60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
300643 2007 UQ65 31/10/2007 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,8 km MPC · JPL
300644 2007 UK75 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300645 2007 UQ76 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
300646 2007 UV81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
300647 2007 UE82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300648 2007 UH83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
300649 2007 UJ84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
300650 2007 UW84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300651 2007 UC85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300652 2007 UY87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
300653 2007 UZ88 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
300654 2007 UV99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
300655 2007 UA102 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
300656 2007 UX107 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
300657 2007 UL108 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300658 2007 UQ118 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300659 2007 UV122 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300660 2007 UW123 31/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
300661 2007 UQ125 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
300662 2007 UR125 19/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
300663 2007 UL129 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
300664 2007 UO129 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300665 2007 UM130 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
300666 2007 UV137 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
300667 2007 UX138 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
300668 2007 UP140 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
300669 2007 VM5 03/11/2007 Majorca Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
300670 2007 VQ5 04/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,6 km MPC · JPL
300671 2007 VE7 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300672 2007 VH11 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
300673 2007 VZ11 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
300674 2007 VL12 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300675 2007 VJ13 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300676 2007 VR19 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300677 2007 VB20 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300678 2007 VA23 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
300679 2007 VJ25 02/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
300680 2007 VL26 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
300681 2007 VQ27 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
300682 2007 VH29 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
300683 2007 VU30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300684 2007 VV30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300685 2007 VO31 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300686 2007 VB39 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
300687 2007 VY43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
300688 2007 VK44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300689 2007 VE47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300690 2007 VV47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300691 2007 VF50 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300692 2007 VD53 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
300693 2007 VN54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300694 2007 VA55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300695 2007 VQ61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300696 2007 VZ61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300697 2007 VE63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300698 2007 VZ65 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300699 2007 VY67 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300700 2007 VG72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL