Danh sách tiểu hành tinh/299701–299800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299701 2006 QW151 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299702 2006 QG156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299703 2006 QH156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299704 2006 QS156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299705 2006 QS161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299706 2006 QW163 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299707 2006 QF164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
299708 2006 QB165 29/08/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
299709 2006 QH166 29/08/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
299710 2006 QT169 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
299711 2006 QS176 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299712 2006 QQ182 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299713 2006 QO183 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
299714 2006 QQ184 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299715 2006 QG187 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
299716 2006 RN6 14/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
299717 2006 RF7 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299718 2006 RH15 14/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
299719 2006 RU15 14/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
299720 2006 RL19 14/09/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
299721 2006 RH21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
299722 2006 RP26 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299723 2006 RB27 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
299724 2006 RG33 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
299725 2006 RY33 12/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
299726 2006 RN38 14/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
299727 2006 RX41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299728 2006 RT48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
299729 2006 RA49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299730 2006 RZ51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
299731 2006 RC52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
299732 2006 RN54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299733 2006 RE56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299734 2006 RJ58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299735 2006 RC59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299736 2006 RV63 14/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
299737 2006 RT68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299738 2006 RA70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299739 2006 RB71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
299740 2006 RA73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299741 2006 RX75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299742 2006 RO79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299743 2006 RY80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299744 2006 RB83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299745 2006 RJ84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299746 2006 RS84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299747 2006 RY86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299748 2006 RP93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299749 2006 RB94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299750 2006 RU94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
299751 2006 RX96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
299752 2006 RM100 14/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
299753 2006 RR100 14/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
299754 2006 RX104 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299755 Ericmontellese 2006 RB106 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,4 km MPC · JPL
299756 Kerryaileen 2006 RO109 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,5 km MPC · JPL
299757 2006 RR120 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299758 2006 RZ120 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299759 2006 RE122 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299760 2006 SS4 16/09/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
299761 2006 SM6 16/09/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
299762 2006 SR8 16/09/2006 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
299763 2006 SE12 16/09/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
299764 2006 SX13 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299765 2006 SC15 17/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
299766 2006 SX20 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
299767 2006 SK21 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
299768 2006 SO24 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
299769 2006 SH30 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299770 2006 SW31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299771 2006 SC32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299772 2006 SZ38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299773 2006 SD39 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
299774 2006 SF40 18/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
299775 2006 ST45 18/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
299776 2006 SK57 18/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
299777 2006 SN63 21/09/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,2 km MPC · JPL
299778 2006 SO64 19/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
299779 2006 SN65 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
299780 2006 SK72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299781 2006 SE73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
299782 2006 SG74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299783 2006 SV74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
299784 2006 SD75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299785 2006 SC77 22/09/2006 Vallemare Borbon V. S. Casulli 2,9 km MPC · JPL
299786 2006 SU81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299787 2006 SE83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299788 2006 SZ83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299789 2006 SE87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
299790 2006 SV89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
299791 2006 SL93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299792 2006 SY93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299793 2006 SR94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299794 2006 SC95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299795 2006 SE95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299796 2006 SY96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
299797 2006 SA97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299798 2006 SD99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299799 2006 SA102 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
299800 2006 SP106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL