Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/299801–299900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299801 2006 SD108 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
299802 2006 SV108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299803 2006 SF109 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299804 2006 SF114 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
299805 2006 ST118 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
299806 2006 SQ120 18/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
299807 2006 SS120 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
299808 2006 SZ120 18/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
299809 2006 SS125 20/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
299810 2006 SD129 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
299811 2006 SH129 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299812 2006 SA132 16/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
299813 2006 SG132 16/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
299814 2006 SC134 18/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
299815 2006 SM143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299816 2006 SA150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299817 2006 SQ154 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
299818 2006 SP156 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
299819 2006 SJ157 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299820 2006 SO157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299821 2006 SW158 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299822 2006 SB161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299823 2006 SF161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299824 2006 SY162 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
299825 2006 SR166 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
299826 2006 SC168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
299827 2006 ST170 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299828 2006 SM173 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299829 2006 SF176 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
299830 2006 SX178 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299831 2006 SF183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
299832 2006 SB188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299833 2006 SE191 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
299834 2006 SH195 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
299835 2006 ST195 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
299836 2006 SH196 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
299837 2006 SX199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299838 2006 SO200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299839 2006 SY200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299840 2006 SO203 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
299841 2006 SQ203 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299842 2006 SL204 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
299843 2006 SK216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299844 2006 SW220 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
299845 2006 SX221 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
299846 2006 SE227 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
299847 2006 SK228 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299848 2006 SC238 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299849 2006 SD240 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299850 2006 ST244 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299851 2006 SP245 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299852 2006 SC254 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299853 2006 ST254 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
299854 2006 SM256 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299855 2006 SW258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299856 2006 SU259 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
299857 2006 SW261 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
299858 2006 SP262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
299859 2006 SX262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
299860 2006 SK267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
299861 2006 SK268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299862 2006 SC269 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299863 2006 SP273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
299864 2006 ST273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
299865 2006 SX273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
299866 2006 SF275 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299867 2006 SN282 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
299868 2006 SR289 26/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
299869 2006 SA290 27/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
299870 2006 SY292 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299871 2006 SL293 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299872 2006 SB294 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299873 2006 SM297 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
299874 2006 SU297 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
299875 2006 SV297 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
299876 2006 SR302 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
299877 2006 SB304 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
299878 2006 SH312 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
299879 2006 SU313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299880 2006 SP314 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299881 2006 SQ319 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299882 2006 SV325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299883 2006 SL332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
299884 2006 SP332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
299885 2006 SE333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299886 2006 SG333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299887 2006 ST335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299888 2006 SL339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299889 2006 SC341 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299890 2006 SD341 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
299891 2006 SN345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299892 2006 SF346 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299893 2006 SP348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299894 2006 SZ351 30/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
299895 2006 SN352 30/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
299896 2006 SP360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
299897 2006 SE369 23/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 3,4 km MPC · JPL
299898 2006 SB373 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
299899 2006 SH373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
299900 2006 SJ373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL