Danh sách tiểu hành tinh/298901–299000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298901 2004 TU57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
298902 2004 TU63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
298903 2004 TV66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
298904 2004 TZ67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
298905 2004 TL71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
298906 2004 TB73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
298907 2004 TT75 06/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
298908 2004 TR79 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298909 2004 TF83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
298910 2004 TN84 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
298911 2004 TU89 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
298912 2004 TF99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
298913 2004 TJ101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298914 2004 TU102 06/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298915 2004 TD103 06/10/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
298916 2004 TT103 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
298917 2004 TO107 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
298918 2004 TB114 07/10/2004 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
298919 2004 TB116 03/10/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
298920 2004 TS117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
298921 2004 TM126 07/10/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
298922 2004 TR126 07/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298923 2004 TK136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
298924 2004 TG148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
298925 2004 TD151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298926 2004 TH151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298927 2004 TJ158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
298928 2004 TK158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
298929 2004 TQ160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298930 2004 TK162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
298931 2004 TK168 07/10/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
298932 2004 TG176 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298933 2004 TR188 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298934 2004 TZ190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
298935 2004 TW205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
298936 2004 TU215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
298937 2004 TU231 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
298938 2004 TO234 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
298939 2004 TU235 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298940 2004 TQ237 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
298941 2004 TW240 10/10/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
298942 2004 TY253 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
298943 2004 TJ274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
298944 2004 TL275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
298945 2004 TY286 09/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
298946 2004 TZ293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298947 2004 TD295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
298948 2004 TN295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298949 2004 TL307 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298950 2004 TM314 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
298951 2004 TF316 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
298952 2004 TN319 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298953 2004 TG328 04/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298954 2004 TL335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298955 2004 TN349 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298956 2004 TX353 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
298957 2004 TW355 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298958 2004 TN367 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298959 2004 UV6 20/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298960 2004 VH3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
298961 2004 VY6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298962 2004 VV14 04/11/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
298963 2004 VM15 05/11/2004 Modra A. Galád 1,2 km MPC · JPL
298964 2004 VK16 04/11/2004 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
298965 2004 VL17 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
298966 2004 VN17 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298967 2004 VA19 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298968 2004 VS27 05/11/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
298969 2004 VL28 07/11/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
298970 2004 VN40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298971 2004 VB42 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
298972 2004 VS69 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298973 2004 VN72 05/11/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
298974 2004 VV73 11/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
298975 2004 VU81 04/11/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
298976 2004 VB90 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
298977 2004 VF112 04/11/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
298978 2004 WM 17/11/2004 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
298979 2004 WL1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 720 m MPC · JPL
298980 2004 WD5 18/11/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
298981 2004 WW10 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
298982 2004 WA11 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298983 2004 WM11 30/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
298984 2004 XM6 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298985 2004 XZ8 02/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
298986 2004 XD13 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298987 2004 XB19 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
298988 2004 XX19 08/12/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
298989 2004 XZ19 08/12/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
298990 2004 XY23 09/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298991 2004 XN24 09/12/2004 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
298992 2004 XJ26 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298993 2004 XO27 10/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
298994 2004 XE28 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298995 2004 XH28 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298996 2004 XC29 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298997 2004 XD32 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298998 2004 XG53 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
298999 2004 XE64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
299000 2004 XF79 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also