Danh sách tiểu hành tinh/297501–297600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297501 2000 WV51 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
297502 2000 WE67 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
297503 2000 WO129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
297504 2000 WW130 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
297505 2000 WM132 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297506 2000 WE188 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
297507 2000 WC189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
297508 2000 WX195 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297509 2000 XW2 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297510 2000 XM4 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297511 2000 XF33 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
297512 2000 YQ6 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297513 2000 YQ55 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297514 2000 YB89 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297515 2000 YW117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
297516 2001 BN1 17/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297517 2001 BO40 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297518 2001 BQ43 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297519 2001 BP72 27/01/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
297520 2001 BC79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297521 2001 CE 01/02/2001 Prescott P. G. Comba 980 m MPC · JPL
297522 2001 CJ15 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
297523 2001 CD40 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297524 2001 DC35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297525 2001 DU45 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
297526 2001 DT70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297527 2001 FP7 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297528 2001 FG20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
297529 2001 FX21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
297530 2001 FH31 21/03/2001 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
297531 2001 FL85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297532 2001 FH115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
297533 2001 FF156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
297534 2001 HO38 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
297535 2001 HN55 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297536 2001 KK4 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
297537 2001 KF64 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
297538 2001 OL39 20/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
297539 2001 OY51 21/07/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
297540 2001 PQ37 11/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
297541 2001 PW41 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
297542 2001 PX54 14/08/2001 Haleakala NEAT 610 m MPC · JPL
297543 2001 QT26 16/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297544 2001 QA123 19/08/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
297545 2001 QS128 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
297546 2001 QB144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
297547 2001 QM145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297548 2001 QH155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
297549 2001 QG203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
297550 2001 QY205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
297551 2001 QO221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
297552 2001 QF231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
297553 2001 QU240 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
297554 2001 QE271 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
297555 2001 QR271 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297556 2001 QZ282 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
297557 2001 QV329 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
297558 2001 QX329 25/08/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
297559 2001 QS334 26/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
297560 2001 RT3 07/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297561 2001 RA9 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297562 2001 RQ26 07/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
297563 2001 RQ28 07/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
297564 2001 RJ29 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297565 2001 RR34 08/09/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
297566 2001 RT54 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297567 2001 RO64 10/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297568 2001 RH85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
297569 2001 RH94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
297570 2001 RA98 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
297571 2001 RS98 08/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297572 2001 RK103 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297573 2001 RK108 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297574 2001 RO110 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297575 2001 RM116 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297576 2001 RE117 12/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
297577 2001 RJ122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
297578 2001 RH143 15/09/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
297579 2001 SX2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 670 m MPC · JPL
297580 2001 SN7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
297581 2001 SW10 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297582 2001 SY12 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297583 2001 SP16 16/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
297584 2001 SY31 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297585 2001 SM68 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297586 2001 SM77 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297587 2001 SN78 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
297588 2001 SF81 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297589 2001 SG83 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297590 2001 SX84 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
297591 2001 SL90 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297592 2001 SQ90 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297593 2001 SJ99 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297594 2001 SL104 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297595 2001 SF131 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297596 2001 SZ147 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297597 2001 SK156 17/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
297598 2001 SJ194 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
297599 2001 SU200 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297600 2001 SJ207 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL