Danh sách tiểu hành tinh/298501–298600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298501 2003 UC415 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298502 2003 VD2 03/11/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
298503 2003 VT2 06/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298504 2003 VD7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298505 2003 VG9 15/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
298506 2003 VK9 15/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
298507 2003 VD11 15/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
298508 2003 WU 16/11/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
298509 2003 WQ6 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298510 2003 WU9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
298511 2003 WO13 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
298512 2003 WL17 18/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
298513 2003 WF19 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
298514 2003 WX19 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298515 2003 WB28 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
298516 2003 WN28 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298517 2003 WE32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298518 2003 WY32 18/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
298519 2003 WB33 18/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
298520 2003 WH35 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298521 2003 WC38 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
298522 2003 WE40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298523 2003 WX40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298524 2003 WL41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298525 2003 WF51 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298526 2003 WM66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
298527 2003 WQ72 20/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
298528 2003 WS78 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298529 2003 WE81 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298530 2003 WM91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298531 2003 WG97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
298532 2003 WA99 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298533 2003 WG104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298534 2003 WN111 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298535 2003 WM114 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
298536 2003 WT115 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
298537 2003 WB118 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
298538 2003 WF121 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298539 2003 WM121 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298540 2003 WJ124 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298541 2003 WM126 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298542 2003 WK128 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298543 2003 WK130 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
298544 2003 WN133 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
298545 2003 WC136 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298546 2003 WN136 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
298547 2003 WX140 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298548 2003 WA147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
298549 2003 WC147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298550 2003 WG148 24/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298551 2003 WV149 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
298552 2003 WH151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298553 2003 WJ159 29/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298554 2003 WJ165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298555 2003 WW171 29/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298556 2003 WM188 23/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298557 2003 XC2 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298558 2003 XQ3 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298559 2003 XX7 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298560 2003 XM8 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
298561 2003 XV8 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298562 2003 XR9 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
298563 2003 XC10 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298564 2003 XM19 15/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298565 2003 XZ20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298566 2003 XU31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
298567 2003 XH39 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
298568 2003 XK39 05/12/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
298569 2003 XU40 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298570 2003 XK43 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298571 2003 YC6 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
298572 2003 YV7 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
298573 2003 YA8 17/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
298574 2003 YX9 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
298575 2003 YL11 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298576 2003 YX11 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
298577 2003 YB12 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
298578 2003 YC20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
298579 2003 YV21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
298580 2003 YA25 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
298581 2003 YE27 16/12/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
298582 2003 YG29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
298583 2003 YS32 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298584 2003 YZ33 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
298585 2003 YF35 18/12/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
298586 2003 YF43 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
298587 2003 YG47 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
298588 2003 YF56 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298589 2003 YL56 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298590 2003 YC62 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
298591 2003 YE64 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
298592 2003 YS64 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298593 2003 YA71 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
298594 2003 YZ88 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298595 2003 YC105 21/12/2003 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
298596 2003 YM114 25/12/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
298597 2003 YT120 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298598 2003 YP123 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298599 2003 YN124 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
298600 2003 YM129 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL