Danh sách tiểu hành tinh/294301–294400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294301 2007 VA10 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
294302 2007 VL10 03/11/2007 Needville Needville Obs. 3,8 km MPC · JPL
294303 2007 VM11 02/11/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
294304 2007 VM12 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294305 2007 VU19 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
294306 2007 VO25 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294307 2007 VW25 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294308 2007 VJ27 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294309 2007 VV27 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294310 2007 VV32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294311 2007 VT38 02/11/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
294312 2007 VP43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294313 2007 VH48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294314 2007 VC49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294315 2007 VW49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
294316 2007 VC50 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
294317 2007 VF51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294318 2007 VH51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294319 2007 VT51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294320 2007 VE52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294321 2007 VY54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294322 2007 VV56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
294323 2007 VG57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294324 2007 VQ57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294325 2007 VX57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294326 2007 VR58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294327 2007 VL62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294328 2007 VP62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294329 2007 VG63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294330 2007 VK64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294331 2007 VG66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294332 2007 VS72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294333 2007 VU73 02/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 770 m MPC · JPL
294334 2007 VZ74 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294335 2007 VD83 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
294336 2007 VZ83 05/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
294337 2007 VC84 07/11/2007 Mayhill A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
294338 2007 VG84 03/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
294339 2007 VW84 08/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
294340 2007 VD85 02/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
294341 2007 VO86 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
294342 2007 VQ87 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
294343 2007 VL89 04/11/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
294344 2007 VY89 04/11/2007 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
294345 2007 VT90 05/11/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
294346 2007 VB91 07/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
294347 2007 VL91 07/11/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,4 km MPC · JPL
294348 2007 VV91 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294349 2007 VC92 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
294350 2007 VR94 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 710 m MPC · JPL
294351 2007 VX94 08/11/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
294352 2007 VF95 08/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
294353 2007 VQ95 08/11/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
294354 2007 VG96 09/11/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,5 km MPC · JPL
294355 2007 VK96 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294356 2007 VB97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294357 2007 VM98 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
294358 2007 VO98 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
294359 2007 VD99 02/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
294360 2007 VG100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
294361 2007 VN101 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
294362 2007 VP102 02/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
294363 2007 VV103 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
294364 2007 VM107 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294365 2007 VK108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
294366 2007 VD109 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294367 2007 VW110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294368 2007 VM112 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294369 2007 VF117 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
294370 2007 VR117 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
294371 2007 VZ122 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
294372 2007 VZ123 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294373 2007 VV124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
294374 2007 VV125 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 770 m MPC · JPL
294375 2007 VY125 09/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
294376 2007 VR126 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,2 km MPC · JPL
294377 2007 VO132 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
294378 2007 VU132 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
294379 2007 VW135 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
294380 2007 VY135 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294381 2007 VS143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294382 2007 VB144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294383 2007 VD144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
294384 2007 VL146 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
294385 2007 VO148 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
294386 2007 VM149 07/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
294387 2007 VH151 07/11/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
294388 2007 VH152 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
294389 2007 VP153 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294390 2007 VL161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294391 2007 VM161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294392 2007 VU163 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294393 2007 VL164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294394 2007 VN165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294395 2007 VQ165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294396 2007 VL167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
294397 2007 VG168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
294398 2007 VZ168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
294399 2007 VD170 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
294400 2007 VP185 08/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL