Danh sách tiểu hành tinh/295301–295400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295301 2008 GX112 13/04/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
295302 2008 GF113 14/04/2008 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
295303 2008 GB115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
295304 2008 GA117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
295305 2008 GU117 11/04/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
295306 2008 GL119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
295307 2008 GR120 12/04/2008 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
295308 2008 GU122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
295309 2008 GJ123 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
295310 2008 GY124 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
295311 2008 GJ127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
295312 2008 GC129 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295313 2008 GE130 05/04/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
295314 2008 GM130 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
295315 2008 GR131 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
295316 2008 GZ132 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295317 2008 GK133 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295318 2008 GS133 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
295319 2008 GP134 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
295320 2008 GJ135 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295321 2008 GT138 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
295322 2008 GM139 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295323 2008 GV140 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
295324 2008 GD141 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
295325 2008 GH143 06/04/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
295326 2008 GQ143 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
295327 2008 GZ144 05/04/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
295328 2008 HO 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295329 2008 HG2 24/04/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 14 km MPC · JPL
295330 2008 HM2 25/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
295331 2008 HL3 28/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
295332 2008 HL4 29/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
295333 2008 HN6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295334 2008 HR6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295335 2008 HE7 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
295336 2008 HY8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
295337 2008 HB9 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
295338 2008 HY10 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295339 2008 HJ12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295340 2008 HL12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
295341 2008 HK13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
295342 2008 HU15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
295343 2008 HS16 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
295344 2008 HK17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295345 2008 HU17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295346 2008 HX21 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
295347 2008 HS24 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
295348 2008 HY24 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295349 2008 HV27 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295350 2008 HY27 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
295351 2008 HY30 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
295352 2008 HH31 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
295353 2008 HN33 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295354 2008 HO33 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
295355 2008 HR33 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295356 2008 HP35 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
295357 2008 HB36 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
295358 2008 HD36 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
295359 2008 HL36 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295360 2008 HF39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295361 2008 HM46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295362 2008 HO48 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295363 2008 HX49 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295364 2008 HA51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295365 2008 HM51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295366 2008 HO51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
295367 2008 HV51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295368 2008 HW51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295369 2008 HY52 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
295370 2008 HK54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
295371 2008 HR54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295372 2008 HR56 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
295373 2008 HG60 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
295374 2008 HU60 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
295375 2008 HZ61 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
295376 2008 HZ63 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295377 2008 HM64 29/04/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
295378 2008 HQ65 29/04/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
295379 2008 HS65 29/04/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
295380 2008 HT65 29/04/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
295381 2008 HR68 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295382 2008 HU69 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
295383 2008 HX69 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
295384 2008 JL2 02/05/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
295385 2008 JB3 02/05/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
295386 2008 JE4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295387 2008 JZ4 02/05/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
295388 2008 JD5 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295389 2008 JK5 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
295390 2008 JG6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295391 2008 JP6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295392 2008 JT6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
295393 2008 JF7 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295394 2008 JJ7 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295395 2008 JO7 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
295396 2008 JW7 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,5 km MPC · JPL
295397 2008 JT8 01/05/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
295398 2008 JX8 01/05/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
295399 2008 JZ8 01/05/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
295400 2008 JU9 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL