Danh sách tiểu hành tinh/293301–293400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293301 2007 DX28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
293302 2007 DD30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293303 2007 DY30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
293304 2007 DV32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293305 2007 DQ33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293306 2007 DR33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
293307 2007 DQ37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
293308 2007 DT37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
293309 2007 DF39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293310 2007 DW40 21/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 920 m MPC · JPL
293311 2007 DS41 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
293312 2007 DU42 17/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
293313 2007 DV44 19/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
293314 2007 DD45 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293315 2007 DY46 21/02/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
293316 2007 DN47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
293317 2007 DO50 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293318 2007 DA51 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293319 2007 DG51 17/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
293320 2007 DQ52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293321 2007 DV53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
293322 2007 DC55 21/02/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
293323 2007 DE58 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293324 2007 DG58 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293325 2007 DL58 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293326 2007 DT63 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293327 2007 DS65 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
293328 2007 DT65 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
293329 2007 DG67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293330 2007 DZ67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293331 2007 DY68 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
293332 2007 DV71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293333 2007 DB75 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293334 2007 DE77 22/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
293335 2007 DW79 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293336 2007 DW86 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293337 2007 DZ86 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
293338 2007 DK87 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
293339 2007 DD90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
293340 2007 DH90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293341 2007 DM92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
293342 2007 DR97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293343 2007 DW98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
293344 2007 DM100 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293345 2007 DD105 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
293346 2007 DG105 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
293347 2007 DP105 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293348 2007 DW105 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
293349 2007 DS106 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293350 2007 DX106 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
293351 2007 DH109 22/02/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
293352 2007 DS109 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
293353 2007 DZ109 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
293354 2007 DB110 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293355 2007 DM110 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293356 2007 DV111 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
293357 2007 DF113 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293358 2007 DT115 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
293359 2007 EE 07/03/2007 Wildberg R. Apitzsch 1,0 km MPC · JPL
293360 2007 EV1 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293361 2007 EN2 09/03/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
293362 2007 ET2 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
293363 2007 EX4 09/03/2007 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
293364 2007 EQ5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
293365 2007 EM7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293366 Roux 2007 EQ9 09/03/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 2,8 km MPC · JPL
293367 2007 EU10 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
293368 2007 EE11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
293369 2007 ER13 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
293370 2007 EF17 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
293371 2007 ED18 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293372 2007 ER18 09/03/2007 Lulin C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,9 km MPC · JPL
293373 2007 ER19 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
293374 2007 ES20 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293375 2007 EU20 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
293376 2007 EZ20 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293377 2007 EN25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
293378 2007 EL28 09/03/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
293379 2007 EZ29 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293380 2007 ER33 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
293381 2007 EH36 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
293382 2007 EL36 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
293383 Maigret 2007 EZ38 11/03/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 3,7 km MPC · JPL
293384 2007 ED41 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293385 2007 EV43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
293386 2007 EW43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
293387 2007 EC44 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
293388 2007 EV44 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
293389 2007 EV45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293390 2007 EL46 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293391 2007 EE48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293392 2007 ES51 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
293393 2007 EP53 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293394 2007 EE59 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
293395 2007 EV63 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293396 2007 EW64 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293397 2007 EZ66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293398 2007 EU68 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293399 2007 EB71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293400 2007 EX72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL