Danh sách tiểu hành tinh/294201–294300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294201 2007 TO429 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
294202 2007 TB430 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294203 2007 TQ430 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294204 2007 TS430 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294205 2007 TT430 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294206 2007 TA435 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
294207 2007 TL435 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
294208 2007 TC436 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
294209 2007 TM448 08/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
294210 2007 UA 16/10/2007 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
294211 2007 UY 16/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
294212 2007 UG2 18/10/2007 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
294213 2007 US2 18/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
294214 2007 UC3 16/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
294215 2007 UK3 18/10/2007 Junk Bond D. Healy 5,0 km MPC · JPL
294216 2007 UM4 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
294217 2007 UL6 20/10/2007 Tiki N. Teamo 2,1 km MPC · JPL
294218 2007 UR6 19/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
294219 2007 UN9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
294220 2007 US10 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
294221 2007 UU10 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
294222 2007 UL14 16/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
294223 2007 UE18 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
294224 2007 UK18 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
294225 2007 UY20 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294226 2007 UZ20 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294227 2007 UN21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294228 2007 US24 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294229 2007 UZ25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294230 2007 UK27 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
294231 2007 UU28 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
294232 2007 UZ28 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294233 2007 UL29 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294234 2007 UC34 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
294235 2007 UJ36 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294236 2007 UM37 19/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
294237 2007 UZ37 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
294238 2007 UB38 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294239 2007 UV38 20/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
294240 2007 UN40 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294241 2007 UB41 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294242 2007 UM42 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
294243 2007 UC46 20/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
294244 2007 UT48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
294245 2007 UL52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294246 2007 UR52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
294247 2007 UV56 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
294248 2007 UT58 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
294249 2007 UW59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294250 2007 UK65 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
294251 2007 UY65 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
294252 2007 UD68 30/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
294253 2007 UG71 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
294254 2007 UP71 30/10/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
294255 2007 UU71 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
294256 2007 UT76 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
294257 2007 UV76 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
294258 2007 UR80 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
294259 2007 US81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294260 2007 UG82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294261 2007 UG85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294262 2007 UT85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294263 2007 UO87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294264 2007 UH88 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294265 2007 UQ94 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
294266 2007 UN95 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294267 2007 UX95 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
294268 2007 UY95 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
294269 2007 UM98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
294270 2007 UT99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294271 2007 UQ100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
294272 2007 UM101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
294273 2007 UJ102 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294274 2007 UX102 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
294275 2007 UJ103 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
294276 2007 UV103 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
294277 2007 UD104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294278 2007 UP105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294279 2007 UF106 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
294280 2007 US106 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294281 2007 UG108 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294282 2007 UV108 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294283 2007 UD112 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
294284 2007 UX112 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
294285 2007 UK114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294286 2007 UP115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294287 2007 UP116 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294288 2007 UH117 30/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
294289 2007 UO118 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
294290 2007 UY127 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
294291 2007 UD130 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
294292 2007 UA131 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
294293 2007 UR138 20/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
294294 2007 VD 01/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
294295 Brodardmarc 2007 VU 01/11/2007 Marly P. Kocher 1,2 km MPC · JPL
294296 Efeso 2007 VS2 03/11/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 900 m MPC · JPL
294297 2007 VM4 03/11/2007 Majorca Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
294298 2007 VT4 03/11/2007 Kitami K. Endate 3,1 km MPC · JPL
294299 2007 VQ8 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294300 2007 VC9 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL