Danh sách tiểu hành tinh/292301–292400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292301 2006 SQ146 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292302 2006 ST148 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292303 2006 SH150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292304 2006 SK151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292305 2006 SN151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292306 2006 SK152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292307 2006 SS152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292308 2006 SB153 20/09/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
292309 2006 SS154 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
292310 2006 SK155 22/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
292311 2006 SW155 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292312 2006 SL158 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292313 2006 SE159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292314 2006 SY159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292315 2006 SX161 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
292316 2006 SJ163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292317 2006 SG164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292318 2006 SW165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292319 2006 SA166 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
292320 2006 SN166 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292321 2006 SK169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
292322 2006 SQ169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292323 2006 SV170 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292324 2006 SU174 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
292325 2006 SQ177 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292326 2006 SU179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292327 2006 SW180 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
292328 2006 SX180 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
292329 2006 SW181 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
292330 2006 SO183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
292331 2006 SQ183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
292332 2006 SX183 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292333 2006 SZ184 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
292334 2006 SD186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
292335 2006 SG186 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292336 2006 SW186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
292337 2006 SN188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292338 2006 SC192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
292339 2006 SR192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
292340 2006 SG194 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292341 2006 SM195 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292342 2006 ST196 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292343 2006 SF198 25/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 3,0 km MPC · JPL
292344 2006 SO199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292345 2006 SA202 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292346 2006 SA206 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
292347 2006 SE206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
292348 2006 SB211 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292349 2006 SM211 26/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
292350 2006 SA215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292351 2006 ST216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292352 2006 SU218 26/09/2006 Antares ARO 940 m MPC · JPL
292353 2006 SB220 25/09/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
292354 2006 SU221 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
292355 2006 SW225 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292356 2006 SX226 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292357 2006 SY226 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292358 2006 SG236 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
292359 2006 SJ236 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
292360 2006 SB239 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
292361 2006 SL240 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
292362 2006 SD241 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
292363 2006 SN243 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
292364 2006 SR244 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292365 2006 SB246 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292366 2006 SY247 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
292367 2006 SH248 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
292368 2006 SF249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292369 2006 SJ249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
292370 2006 SK250 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
292371 2006 SM251 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
292372 2006 SE253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
292373 2006 SE255 26/09/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
292374 2006 SU256 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292375 2006 SA257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292376 2006 SF257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292377 2006 ST257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
292378 2006 SD258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292379 2006 SQ258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292380 2006 SL259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292381 2006 SM261 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
292382 2006 SA262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
292383 2006 SH262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
292384 2006 SC263 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
292385 2006 SD265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292386 2006 SA266 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292387 2006 SS266 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
292388 2006 SA267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292389 2006 SB267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292390 2006 SB268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
292391 2006 SE268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292392 2006 SD269 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292393 2006 SX269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
292394 2006 SZ269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
292395 2006 SA273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
292396 2006 SW274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
292397 2006 SA275 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292398 2006 SY277 28/09/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
292399 2006 SY278 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292400 2006 SH279 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL