Danh sách tiểu hành tinh/293201–293300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293201 2007 BC11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293202 2007 BC12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293203 2007 BG13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293204 2007 BK13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293205 2007 BO15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293206 2007 BK17 17/01/2007 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
293207 2007 BX17 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
293208 2007 BM18 17/01/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
293209 2007 BD19 21/01/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
293210 2007 BJ20 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
293211 2007 BX20 18/01/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
293212 2007 BE22 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
293213 2007 BJ24 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
293214 2007 BJ25 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
293215 2007 BJ27 24/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
293216 2007 BY27 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
293217 2007 BJ28 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
293218 2007 BN35 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293219 2007 BP36 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
293220 2007 BS37 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
293221 2007 BK38 24/01/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
293222 2007 BF40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
293223 2007 BN40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
293224 2007 BH42 24/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
293225 2007 BA50 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293226 2007 BS56 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
293227 2007 BA58 24/01/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
293228 2007 BM59 25/01/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
293229 2007 BS60 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293230 2007 BB61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
293231 2007 BS61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
293232 2007 BB63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293233 2007 BM64 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
293234 2007 BR64 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293235 2007 BR67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293236 2007 BM68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293237 2007 BQ69 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293238 2007 BY69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
293239 2007 BC71 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293240 2007 BO74 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
293241 2007 BH75 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
293242 2007 BK75 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293243 2007 BT77 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
293244 2007 BD78 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293245 2007 BZ78 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
293246 2007 BR80 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293247 2007 BF101 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
293248 2007 CS1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293249 2007 CU1 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
293250 2007 CW1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293251 2007 CF2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293252 2007 CO3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293253 2007 CE9 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
293254 2007 CZ11 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293255 2007 CF12 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
293256 2007 CH12 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293257 2007 CK13 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
293258 2007 CO15 05/02/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
293259 2007 CL18 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
293260 2007 CE19 09/02/2007 7300 W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
293261 2007 CX20 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293262 2007 CJ21 06/02/2007 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
293263 2007 CR22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293264 2007 CO24 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293265 2007 CW24 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293266 2007 CJ25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
293267 2007 CP25 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
293268 2007 CY32 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
293269 2007 CY33 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293270 2007 CC34 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293271 2007 CS39 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293272 2007 CR40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293273 2007 CT43 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293274 2007 CW46 08/02/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
293275 2007 CZ46 08/02/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
293276 2007 CJ48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
293277 2007 CM48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293278 2007 CO50 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293279 2007 CN54 14/02/2007 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,1 km MPC · JPL
293280 2007 CW55 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
293281 2007 CY56 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
293282 2007 CZ58 10/02/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
293283 2007 CV59 10/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
293284 2007 CD60 10/02/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
293285 2007 CV63 15/02/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
293286 2007 DM 16/02/2007 Wildberg R. Apitzsch 2,3 km MPC · JPL
293287 2007 DS1 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
293288 2007 DG4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293289 2007 DC7 18/02/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
293290 2007 DG7 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
293291 2007 DT11 16/02/2007 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
293292 2007 DU14 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293293 2007 DL15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293294 2007 DT15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
293295 2007 DK18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293296 2007 DR20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293297 2007 DL23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293298 2007 DD24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293299 2007 DT25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
293300 2007 DP27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL