Danh sách tiểu hành tinh/292201–292300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292201 2006 SV34 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
292202 2006 SY34 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292203 2006 SA35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292204 2006 SB35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292205 2006 SL35 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
292206 2006 SO35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292207 2006 SC36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
292208 2006 SX36 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
292209 2006 SY36 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292210 2006 SR38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292211 2006 SX41 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
292212 2006 SL42 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
292213 2006 SS42 18/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
292214 2006 SP43 16/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292215 2006 SC46 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
292216 2006 SJ46 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292217 2006 SB48 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292218 2006 SC49 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
292219 2006 SE49 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
292220 2006 SU49 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
292221 2006 SQ50 16/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
292222 2006 SX50 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
292223 2006 SN51 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
292224 2006 SW53 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
292225 2006 SS55 18/09/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
292226 2006 SC57 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,6 km MPC · JPL
292227 2006 ST59 17/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
292228 2006 SB60 18/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
292229 2006 SL60 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292230 2006 SR60 18/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
292231 2006 SE62 18/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
292232 2006 SY62 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
292233 2006 SG63 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
292234 2006 SM64 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
292235 2006 SP64 21/09/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,0 km MPC · JPL
292236 2006 SK68 19/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
292237 2006 SJ69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292238 2006 ST69 19/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
292239 2006 SN70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
292240 2006 SG71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292241 2006 SJ71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292242 2006 SQ72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
292243 2006 SE74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
292244 2006 SH74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292245 2006 SP75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292246 2006 SG76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292247 2006 SW77 20/09/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
292248 2006 SF78 22/09/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,1 km MPC · JPL
292249 2006 SP80 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292250 2006 SZ82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292251 2006 SP87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292252 2006 SS87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292253 2006 SO89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292254 2006 SP91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292255 2006 SQ91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292256 2006 SM93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292257 2006 SV94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292258 2006 SB97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292259 2006 SM97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292260 2006 SP97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292261 2006 SU98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292262 2006 SJ99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
292263 2006 SY99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292264 2006 SK101 19/09/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
292265 2006 SX106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292266 2006 SZ106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292267 2006 SA107 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292268 2006 SF110 20/09/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
292269 2006 SG110 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
292270 2006 SP110 20/09/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
292271 2006 SN111 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
292272 2006 SQ114 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
292273 2006 SH116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292274 2006 SX119 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
292275 2006 SB120 18/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
292276 2006 SK121 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
292277 2006 SS121 19/09/2006 Eskridge Farpoint Obs. 2,6 km MPC · JPL
292278 2006 ST125 20/09/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
292279 2006 SX125 20/09/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
292280 2006 SE126 20/09/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
292281 2006 SA128 17/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
292282 2006 SB128 17/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
292283 2006 SC130 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
292284 2006 SO130 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
292285 2006 ST130 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
292286 2006 SG131 25/09/2006 Eskridge Farpoint Obs. 4,4 km MPC · JPL
292287 2006 SX132 16/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
292288 2006 SF133 17/09/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
292289 2006 SA134 17/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
292290 2006 SN134 25/09/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
292291 2006 SZ134 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
292292 2006 SB135 20/09/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
292293 2006 SC135 20/09/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
292294 2006 SS137 20/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
292295 2006 SA140 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
292296 2006 SD140 22/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
292297 2006 SC143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
292298 2006 SW143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292299 2006 SD144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292300 2006 SN144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL