Danh sách tiểu hành tinh/293001–293100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293001 2006 WF20 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293002 2006 WS20 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
293003 2006 WR21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
293004 2006 WO24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293005 2006 WT26 18/11/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
293006 2006 WU27 22/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
293007 2006 WD35 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293008 2006 WW35 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293009 2006 WT36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293010 2006 WD37 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
293011 2006 WV37 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
293012 2006 WE38 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
293013 2006 WF43 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
293014 2006 WR43 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293015 2006 WN44 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
293016 2006 WK48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293017 2006 WJ50 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
293018 2006 WX51 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293019 2006 WC54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293020 2006 WV54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293021 2006 WL55 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293022 2006 WB58 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293023 2006 WQ58 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293024 2006 WS59 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
293025 2006 WG61 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293026 2006 WD62 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293027 2006 WM62 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293028 2006 WP69 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293029 2006 WV69 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293030 2006 WM74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293031 2006 WC75 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293032 2006 WC76 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293033 2006 WF81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
293034 2006 WF85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293035 2006 WC87 18/11/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
293036 2006 WD87 18/11/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
293037 2006 WY87 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
293038 2006 WF89 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
293039 2006 WB94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293040 2006 WE95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293041 2006 WL97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293042 2006 WD98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293043 2006 WU99 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
293044 2006 WA100 19/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
293045 2006 WG100 19/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
293046 2006 WV100 19/11/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
293047 2006 WK102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293048 2006 WN103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293049 2006 WT106 19/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
293050 2006 WJ108 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293051 2006 WW109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
293052 2006 WQ114 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
293053 2006 WN124 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293054 2006 WP127 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
293055 2006 WG128 24/11/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,1 km MPC · JPL
293056 2006 WZ130 18/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
293057 2006 WD133 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293058 2006 WZ144 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293059 2006 WB147 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
293060 2006 WD149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293061 2006 WN149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293062 2006 WE151 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
293063 2006 WL153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
293064 2006 WT153 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293065 2006 WS156 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
293066 2006 WP157 22/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
293067 2006 WC159 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
293068 2006 WE159 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
293069 2006 WW166 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
293070 2006 WJ167 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293071 2006 WL167 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293072 2006 WA171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293073 2006 WC171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
293074 2006 WB173 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293075 2006 WO174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293076 2006 WP174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293077 2006 WZ175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293078 2006 WV176 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
293079 2006 WF180 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293080 2006 WR181 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
293081 2006 WR182 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293082 2006 WP183 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293083 2006 WV188 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293084 2006 WS190 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293085 2006 WD191 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293086 2006 WU191 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
293087 2006 WZ193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
293088 2006 WT194 28/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293089 2006 WK195 30/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293090 2006 WD198 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293091 2006 WK200 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
293092 2006 WS201 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293093 2006 WF202 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293094 2006 WT202 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293095 2006 XV3 13/12/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
293096 2006 XX3 14/12/2006 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
293097 2006 XE12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
293098 2006 XH12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293099 2006 XN12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293100 2006 XZ14 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL